ເພງຄຣິດສະຕຽນ"ຜູ້ປະຖິ້ມພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຈະຖືກລົງໂທດຕະຫຼອດໄປ "

28 ເດືອນຕຸລາ 2021

ພວກເຮົາເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຊົມເວບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດອ່ານພຣະຄຳເພີ່ມຕື່ມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້.:

https://lo.godfootsteps.org/books.html

ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ສົນໃຈໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າບອກກ່າວ

ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງຢາກບອກໄພ່ພົນທີ່

ຕິດຕາມພຣະເຢຊູທຸກຄົນວ່າ

ເມື່ອພວກເຈົ້າເຫັນພຣະເຢຊູລົງມາຈາກແຜ່ນດິນສະຫວັນ

ເທິງເມກສີຂາວດ້ວຍຕາຂອງພວກເຈົ້າເອງ

ນີ້ຈະເປັນການປາກົດຕົວຢ່າງເປີດເຜີຍ

ຂອງຜຣະອາທິດແຫ່ງຄວາມທ່ຽງທຳ.

ບາງເທື່ອ ນັ້ນຈະເປັນເວລາແຫ່ງ

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ສໍາລັບເຈົ້າ

ແຕ່ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ບໍ, ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ບໍ

ເວລາທີ່ເຈົ້າເປັນພະຍານການລົງມາຂອງ

ພຣະເຢຊູຈາກແຜ່ນດິນສະຫວັນຍັງເປັນ

ເວລາທີ່ເຈົ້າຈະລົງນະຮົກເພື່ອຮັບການລົງໂທດອີກດ້ວຍ.

ນັ້ນຈະເປັນເວລາແຫ່ງການສິ້ນສຸດຂອງ

ແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ມັນເປັນເວລາທີ່ພຣະເຈົ້າໃຫ້ລາງວັນຄົນດີ

ແລະ ລົງໂທດຄົນຊົ່ວ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຈະສິ້ນສຸດລົງກ່ອນ

ທີ່ມະນຸດຈະໄດ້ເຫັນໝາຍສໍາຄັນ

ໃນເວລາມີການສະແດງຄວາມຈິງເທົ່ານັ້ນ.

ສະນັ້ນ ມີພຽງຜູ້ທີ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງ ແລະ

ບໍ່ສະແຫວງຫາໝາຍສຳຄັນ

ຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະລ້າງໃຫ້ບໍລິສຸດ

ເຊິ່ງຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະກັບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນອ້ອມກອດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ.

ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຍຶດັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ ຍຶດັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ

“ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີ່ເມກສີຂາວ ແມ່ນພຣະເຢຊູຕົວປອມ”

“ພຣະເຢຊູ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີ່ເມກສີຂາວ ແມ່ນພຣະເຢຊູຕົວປອມ”

ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ຍຶດັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອ

ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ

ຍ້ອນພວກເຂົາເຊື່ອພຽງພຣະເຢຊູທີ່ກະທຳໝາຍສຳຄັນ

ແຕ່ບໍ່ຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູທີ່ປະກາດການພິພາກສາທີ່ຮ້າຍແຮງ

ແລະ ສ້າງຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງແຫ່ງຊີວິດ.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເມື່ອພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວ

ຢ່າງເປີດເຜີຍພຣະອົງອາດຈັດການກັບພວກເຂົາ

ເມື່ອພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວຢ່າງເປີດເຜີຍ

ພຣະອົງອາດຈັດການກັບພວກເຂົາ

ຍ້ອນພວກເຂົາເຊື່ອພຽງພຣະເຢຊູທີ່ກະທຳໝາຍສຳຄັນ

ແຕ່ບໍ່ຮັບຮູ້ພຣະເຢຊູທີ່ປະກາດການພິພາກສາທີ່ຮ້າຍແຮງ

ແລະ ສ້າງຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງແຫ່ງຊີວິດ.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເມື່ອພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວ

ຢ່າງເປີດເຜີຍພຣະອົງອາດຈັດການກັບພວກເຂົາ

ເມື່ອພຣະເຢຊູກັບມາເທິງເມກສີຂາວຢ່າງເປີດເຜີຍ

ພຣະອົງອາດຈັດການກັບພວກເຂົາ

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ