ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເປັນຜູ້ທີ່ໜ້າຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດ”

26 ເດືອນພະຈິກ 2021

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ

ໂດຍດຳລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດຊາດ

ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດຊາດ

ແລະ ສະຖານະການຂອງຊີວິດມະນຸດໃນເວລານັ້ນ

ພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງກໍຍິ່ງຮູ້ສຶກຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນວ່າ

ມະນຸດຊາດໄຮ້ຄວາມຫວັງ

ໜ້າເສົ້າໃຈ ແລະ ເປັນຕາເວດທະນາສໍ່າໃດ.

ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບສະພາວະຂອງມະນຸດ

ພຣະອົງເລີ່ມສົນໃຈກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພຣະອົງເລີ່ມສົນໃຈກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງດຳລົງຊີວິດເທິງໂລກ

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ

ໃນຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ, ມະນຸດຊາດທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ

ພຣະອົງເຊີດຊູມະນຸດຊາດນີ້ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດ

ເຖິງແມ່ນພຣະອົງໄດ້ຈ່າຍລາຄາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບພວກເຂົາ

ແລະ ເຖິງແມ່ນພຣະອົງຖືກພວກເຂົາທຳຮ້າຍ ແລະ

ບໍ່ເຊື່ອຟັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ພຣະອົງກໍບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມພວກເຂົາ

ແລະ ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍ

ໂດຍບໍ່ມີຄຳຕໍ່ວ່າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈ.

ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບສະພາວະຂອງມະນຸດ

ພຣະອົງເລີ່ມສົນໃຈກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພຣະອົງເລີ່ມສົນໃຈກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງດຳລົງຊີວິດເທິງໂລກ

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ

ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບສະພາວະຂອງມະນຸດ

ພຣະອົງເລີ່ມສົນໃຈກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພຣະອົງເລີ່ມສົນໃຈກັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງດຳລົງຊີວິດເທິງໂລກ

ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ