ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ ​ແລະ ການພັດທະນາ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

25 ເດືອນມັງກອນ 2019

ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຍຊູເຄີຍສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ “ແລະ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມສະຖານທີ່ໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະ ຮັບເອົາພວກທ່ານໄປບ່ອນເຮົາຢູ່. ດ້ວຍວ່າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີພວກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ” (ໂຢຮັນ 14:3). ນອກນັ້ນ ພຣະອົງຍັງທຳນວາຍໄວ້ວ່າ “ດ້ວຍວ່າ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຍັງເຫຼື້ອມໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ, ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 24:27). ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຕາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ສັນຍາ ແລະ ທຳນວາຍໄວ້ກ່ອນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນເນື້ອໜັງ ແລະ ກັບຄືນມາສູ່ພາກຕະເວັນອອກຂອງໂລກອີກຄັ້ງ ນັ້ນກໍຄືປະເທດຈີນ ເພື່ອເຮັດພາລະກິດພິພາກສາ, ລົງໂທດ, ເອົາຊະນະ ແລະ ການລອດພົ້ນ ໂດຍໃຊ້ພຣະທຳ ທີ່ອີງໃສ່ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ. ໃນເລື່ອງນີ້ ຄຳທຳນວາຍຂອງພຣະຄຳພີທີ່ວ່າ “ຄໍາພິພາກສາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ” ແລະ “ຄົນໃດມີຫູ ຄົນນັ້ນຈົ່ງຟັງສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍ” ໄດ້ບັນລຸຜົນແລ້ວເຊັ່ນກັນ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສິ້ນສຸດຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ. ຂະນະທີ່ຂ່າວປະເສີດຂອງອານາຈັກແຫ່ງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ເຜີຍແຜ່ໄປຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍປາກົດຂຶ້ນ. ຕາມທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນໂດຍຂໍ້ເທັດຈິງ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນທັງໝົດຍ້ອນຜົນມາຈາກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດຄົນໃດເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນຍ້ອນວ່າບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ອະທິຖານໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງທຸກປະການທີ່ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງສອນ. ສະນັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກເຫຼົ່ານີ້ແທນທີ່ຈະເຊື່ອໃນມະນຸດ ພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຜູ້ທີ່ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງຜູ້ທີ່ເປັນພຣະວິນຍານສະຖິດຢູ່ໃນເນື້ອໜັງມະນຸດ. ເບິ່ງພາຍນອກ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງຈາກບຸດຊາຍຂອງມະນຸດທົ່ວໄປ ແຕ່ພາຍໃນແລ້ວ ພຣະອົງແມ່ນການແປງກາຍຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ນັ້ນຄືຄວາມຈິງ, ຄືຫົນທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທຳຂອງພຣະອົງແມ່ນການສະແດງອອກໂດຍກົງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ແມ່ນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໃນຮ່າງມະນຸດ. ສະນັ້ນ ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ.

ໃນປີ 1991, ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເຊິ່ງນັ້ນກໍຄືພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງພຣະອົງຢ່າງເປັນທາງການໃນປະເທດຈີນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພຣະອົງກໍໄດ້ສະແດງພຣະທຳຫຼາຍລ້ານຄຳ ແລະ ເລີ່ມພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະລາຊະບັນລັງໃຫຍ່ສີຂາວໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເໝືອນດັ່ງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ກ່າວວ່າ, “ພາລະກິດພິພາກສາແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເອງ, ສະນັ້ນ ແນ່ນອນມັນຄວນຖືກດຳເນີນໂດຍພຣະເຈົ້າເອງ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດດຳເນີນແທນພຣະເຈົ້າໄດ້. ເພາະວ່າການພິພາກສາແມ່ນການເອົາຊະນະເຊື້ອຊາດມະນຸດຜ່ານຄວາມຈິງ, ແນ່ນອນວ່າພຣະເຈົ້າຈະຍັງປາກົດຢູ່ໃນພາບທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອເຮັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ໃນບັນດາກຸ່ມມະນຸດ. ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະຄຣິດຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຈິງເພື່ອສອນມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຄວາມຈິງທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ”(“ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຈິງ ” ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ). “ພຣະເຈົ້າດຳເນີນພາລະກິດແຫ່ງພຣະທຳໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພຣະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພຣະວິນຍານ, ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຄືພຣະວິນຍານ ແລະ ພຣະອົງຍັງສາມາດເປັນມະນຸດອີກ. ສະນັ້ນ ພຣະທຳຂອງພຣະວິນຍານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນອະດີດຜ່ານມາ ກໍຄືພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນທຸກມື້ນີ້. … ສໍາລັບພຣະເຈົ້າຖ້າຈະກ່າວຄໍາພຣະທຳເພື່ອດຳເນີນພາລະກິດ ພຣະອົງຕ້ອງກາຍເປັນເນື້ອໜັງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງກໍຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້” (“ມະນຸດທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າອີງຕາມແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງຈະສາມາດຮັບການເປີດເຜີຍຂອງພຣະອົງໄດ້ແນວໃດ?” ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ). ເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ຄຳກ່າວຂໍ້ພຣະທຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຈຶ່ງມີຜູ້ຄົນທີ່ຕ້ອງການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຫຼາຍເພິ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເຫັນ ໃນການພິພາກສາ, ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ, ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການກັບຄືນມາຂອງຜູ້ໄຖ່ບາບ.

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເກີດຂຶ້ນກໍເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ດ້ວຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບ, ສູງສຸດດ້ວຍການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ດ້ວຍພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍດ້ວຍພາຍໃຕ້ການພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ເປັນທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກປະກອບມີຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງຈິງໃຈໃນພາລະກິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະ ແລະ ການຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນການສ່ວນຕົວ, ນຳພາ ແລະ ຊີ້ນຳໂດຍຕົວພຣະອົງເອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມະນຸດຄົນໃດເປັນຜູ້ສ້າງມັນຂຶ້ນມາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກທັງໝົດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ບຸກຄົນໃດກໍຕາມທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນຖືກກຳນົດຊີວິດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ການປະຈັກພະຍານໂດຍຕົວພຣະເຈົ້າເອງ, ເໝືອນດັ່ງພຣະເຍຊູໄດ້ເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງສາວົກທັງສິບສອງຄົນໂດຍຕົວພຣະອົງເອງ. ຜູ້ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມມືກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງແທນພຣະອົງໄດ້. ຄຣິສຕະຈັກບໍ່ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກ ຫຼື ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອ ແລະ ຕິດຕາມບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກ. ຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ໂປໂລ ແລະ ອັກຄະສາວົກຄົນອື່ນໆ, ແຕ່ແມ່ນຜົນງານຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຍຊູເຈົ້າເອງ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແຕ່ແມ່ນຜົນງານຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ມະນຸດຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນນໍ້າ, ເປັນເຄື່ອງຮັບໃຊ້ ແລະ ນຳພາຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆໂດຍປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກຈະໄດ້ຮັບການນຳພາ, ຫົດສົງ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໂດຍມະນຸດຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ຕິດຕາມໃຜນອກຈາກພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ຍອມຮັບ ເຊື່ອຟັງພຣະທຳ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມານຸດ, ຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງໃນສາສະໜາຕ່າງໆສຸດທ້າຍກໍໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຍຊູເຈົ້າໄດ້ສະເດັດມາແລ້ວ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນພາລະກິດພິພາກສາໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ ແລະ ພວກເຂົາທຸກຄົນໄດ້ຢືນຢັນວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນພຣະເຍຊູທີ່ສະເດັດກັບມາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍອມຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້. ທຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຖືກເອົາຊະນະໃຈໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະອົງ. ສະນັ້ນ ບຸກຄົນທີ່ຖືກເລືອກທັງໝົດຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຈຶ່ງອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ, ເຊື່ອຟັງ ແລະ ບູຊາພຣະອົງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ສຳຜັດກັບພາລະກິດພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກໃນປະເທດຈີນໄດ້ເຂົ້າໃຈອຸປະນິໄສອັນທ່ຽງແທ້ຂອງພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີ ແລະ ຄວາມຮ້າຍກາດຂອງພຣະອົງ. ສະນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈຢ່າງສົມບູນຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ກົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ເຕັມໃຈເຊື່ອຟັງ ແລະ ຍອມຮັບຄຳພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພວກເຂົາຈິ່ງໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບຈາກພຣະເຈົ້າ.

ຍ້ອນວ່າພຣະທຳທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນ, ຜູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກຈຶ່ງເປີດເຜີຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າມີພຣະນາມໃໝ່ໃນແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ພຣະນາມໃໝ່ຂອງພຣະອົງເປັນສັນຍາລັກສະແດງວ່າພຣະອົງກຳລັງດຳເນີນພາລະກິດໃໝ່ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າກຳລັງສິ້ນສຸດຍຸກເກົ່າ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່. ຄວາມໝາຍຂອງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ! ໃນພຣະນາມນັ້ນປະກອບມີຄວາມສຳຄັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໃຊ້ພຣະນາມເພື່ອປ່ຽນຍຸກ ແລະ ເປັນຕົວແທນພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຍຸກນັ້ນ. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ພຣະອົງໃຊ້ພຣະນາມພຣະເຢໂຮວາເພື່ອອອກກົດເກນ ແລະ ພຣະບັນຍັດຕ່າງໆ ແລະ ນຳພາຊີວິດຂອງມະນຸດໃນໂລກນີ້. ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະອົງໃຊ້ພຣະນາມພຣະເຍຊູເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດໄຖ່ບາບໃຫ້ມະນຸດ. ສໍາລັບໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ພຣະນາມພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເພື່ອດຳເນີນພາລະກິດພິພາກສາ ໂດຍລີເລີ່ມກັບຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເອງເພື່ອຊຳລະລ້າງມະນຸດໃຫ້ບໍລິສຸດ, ປ່ຽນແປງມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນ. ພຣະນາມໃໝ່ຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນຸດຈະເອີ້ນພຣະອົງແບບໃດກໍໄດ້, ແຕ່ເປັນພຣະນາມທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພຣະເຈົ້າເອງ ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ. ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຊ້ໃນພາລະກິດແຕ່ລະຍຸກມີຮາກເຫງົ້າຂອງມັນໃນພຣະຄຳພີ ແລະ ພຣະນາມທີ່ພຣະເຍຊູເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາໃນເວລາພຣະອົງສະເດັດກັບມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກທຳນວາຍໄວ້ແຕ່ດົນນານໃນພຣະຄໍາພີພຣະນິມິດ: “ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຫຼັກເສົາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ແລະ ຄົນນັ້ນຈະບໍ່ອອກໄປນອກພຣະວິຫານອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາຈະຂຽນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາໃສ່ຄົນນັ້ນ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຊື່ນະຄອນຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ນັ້ນກໍຄືນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ ທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະຂຽນຊື່ໃໝ່ຂອງເຮົາໃສ່ບຸກຄົນນັ້ນ” (ພຣະນິມິດ 3:12). “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ກ່າວວ່າ, ເຮົາຄືອາຟາ ແລະ ໂອເມກາ, ເຮົາຄືການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການສິ້ນສຸດ, ເຮົາຄືປັດຈຸບັນ, ອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດ ນັນກໍຄື ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ” (ພຣະນິມິດ 1:8). “ແລະ ເຮົາໄດ້ຍິນຄືກັບສຽງຄົນໂຮ່ຮ້ອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຄືດັ່ງສຽງສາຍນ້ຳໄຫຼຢ່າງແຮງ ແລະ ຄືດັ່ງສຽງຟ້າຮ້ອງສະທ້ານຟ້າວ່າ: ອາເລລູຢາ! ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງລິດອໍານາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງແລ້ວ” (ພຣະນິມິດ 19:6). ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກອານາຈັກແມ່ນເປັນໄປຕາມຄຳທຳນວາຍທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີພຣະນິມິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະອົງສ້າງ ແລະ ປົກຄອງສັບພະສິ່ງທັງປວງ ແລະ ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງທຳອິດ ແລະ ອົງສຸດທ້າຍ; ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຈະເອີ້ນພຣະອົງວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງເອີ້ນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ຍັງເອີ້ນພຣະຄຣິດຜູ້ບັງເກີດເປັນມານຸດເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ດ້ວຍເຫດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຊື່ຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ.

ເມື່ອຂ່າວປະເສີດຂອງອານາຈັກໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຟື້ນຟູພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນພາລະກິດໃສ່ກຸ່ມຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເອົາພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຊອກຫາຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງຈິງໃຈ. ເນື່ອງຈາກວ່າພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຖືກເຄື່ອນຍ້າຍ, ສາສະໜາຕ່າງໆໄດ້ສູນເສຍພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄປໝົດ ແລະ ກາຍເປັນດິນແດນທີ່ຫວ່າງເປົ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນບໍ່ມີທາງເລືອກ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແຫວງຫາຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນເປັນໄປຕາມຄຳທຳນວາຍທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີຢ່າງຖືກຕ້ອງ, “ຈົ່ງເບິ່ງ, ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງ...ເຮົາຈະສົ່ງຄວາມອຶດຢາກມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມອຶດຢາກເຂົ້າຈີ່ ຫຼື ອຶດຢາກນ້ຳ, ແຕ່ເປັນຄວາມອຶດຫິວພຣະທຳຂອງພຣະເຢໂຮວາ” (ອາໂມດ 8:11). ອີງຕາມການຊີ້ນຳຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ພວກທີ່ຢູ່ໃນສາສະໜາຕ່າງໆທີ່ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ຂ້າມຜ່ານຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການກີດຂວາງຈາກກຸ່ມທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ພຣະຄຣິດ ແລະ ຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຍິນ ແລະ ຮັບຮູ້ສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າເພິ່ມຂຶ້ນ. ຢູ່ທຸກບ່ອນໄດ້ເກີດມີພາບເຫດການທີ່ໜ້າຍິນດີທີ່ທຸກສາສະໜາໄດ້ລວມຕົວກັນເປັນໜຶ່ງ ແລະ ທຸກເຊື້ອຊາດຫຼັ່ງໄຫຼໄປສູ່ພູເຂົາແຫ່ງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນຈາກສາສະໜາຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ກັບມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ສາສະໜາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ພັງທະລາຍໄປດົນນານແລ້ວ ແລະ ພຽງເຫຼືອແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນ. ໃຜຈະສາມາດຢຸດຮ່ອງຮອຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້? ໃຜຈະສາມາດຂັດຂວາງຜູ້ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກບໍ່ໃຫ້ກັບມາຫາພຣະເຈົ້າໄດ້? ເໝືອນກັບວ່າຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທັງໝົດໄດ້ຖືກຈັດການປ່ຽນແປງ. ການຫຼັ່ງໄຫຼກັບມາເໝືອນຄື້ນທະເລທີ່ພຸ່ງຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ. ບໍ່ມີພະລັງໃດທີ່ຈະສາມາດຢຸດຢັ້ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້! ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ, ລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ໄດ້ຂົ່ມເຫັງທຳຮ້າຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ມີການຕາມລ່າພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂົ່ມເຫັງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ໂດຍພະຍາຍາມລົບລ້າງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ໄດ້ມີການຮຽກປະຊຸມສຸກເສີນຫລາຍຄັ້ງ ເພື່ອວາງແຜນທີ່ຈະລົບລ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ໄດ້ມີການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ແລະ ອອກເອກະສານລັບຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ປະຕິບັດວິທີການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເປັນທໍາ ແລະ ຢ່າງໂຫດຮ້າຍເຊັ່ນ: ການຕິດປະກາດໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ການອອກໜັງສືແຈ້ງການສູ່ສາທາລະນະ, ການນໍາໃຊ້ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງຂ່າວລວງ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ; ບັງຄັບປຸກຈິດສຳນຶກຜູ້ຄົນດ້ວຍການສອນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຫຼອກລວງ ແລະ ດຳເນີນການລ້າງສະໝອງ ແລະ ການຊວນເຊື່ອ. ການສ້າງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຄຣີດສະຕະສາດສະໜາເພິ່ງຕົນສາມດ້ານ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມ, ການສົ່ງນັກສືບໄປສືບສວນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ສອບຖາມຢ່າງລັບໆ, ນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມລະດັບພື້ນຖານ, ການສັ່ງໃຫ້ເພື່ອນບ້ານສອດແນມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຍື່ນລາຍງານໂດຍສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫຍ່ຫຼວງ; ດໍາເນີນການຄົ້ນເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໂດຍພະລັກການ, ການກວດຄົ້ນເຮືອນ ແລະ ການຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ, ການຂູດຮີດເງິນໂດຍຜ່ານການປັບໄໝ ແລະ ການສົມດຸນຄວາມຮັ່ງມີໂດຍບໍ່ຍຸດຕິທໍາ; ການຈັບກຸມຄົນທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງປິດລັບ, ການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງພວກເຂົາໄວ້ໃນຄ້າຍສໍາມະນາຕາມອຳເພີໃຈ, ການບີບໃຫ້ຍອມຮັບສາລະພາບດ້ວຍການທໍລະມານ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການຕີໃຫ້ຕາຍເພື່ອການຍົກເວັ້ນໂທດ; ຕະຫຼອດຮອດການໃຊ້ຕຳຫຼວດທີ່ຕິດອາວຸດ ແລະ ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ເພື່ອປາບປາມຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ອື່ນໆ. ລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ໄດ້ຈັບກຸມ ແລະ ຂົ່ມເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຢ່າງໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ ນັ້ນກໍຄືຜູ້ທີ່ຖືກລືອກຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຂົາ ໄດ້ທົນທຸກກັບການປຸ້ນຊິງຊັບສິນ ແລະ ຄວາມທໍລະມານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີການເສຍຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການກະທຳຂອງລັດຖະບານເປັນໜ້າຢ້ານກົວຫຼາຍ. ຕາມທີ່ບັນທຶກໄວ້ ມາຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2018 ມີຊາວຄຣິດສະຕຽນຢ່າງຫນ້ອຍເຈັດສິບຄົນໄດ້ຖືກລົງໂທດຈົນເສຍຊີວິດ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ສີ ຢົງຈຽງ (Xie Yongjiang) (ເພດຊາຍ ອາຍຸ 43 ປີ) ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນບ້ານ ວູກູ (Wugou) ຂອງເມືອງ ສຸຍຊີ (Suixi) ແຂວງ ອານຫຸຍ (Anhui) ໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຈັບກຸມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ ປີ 1997 ແລະ ໄດ້ຖືກທາລຸນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນວັນທີ 10 ເດືອນພຶດສະພາ, ເມື່ອຄອບຄົວຂອງ ສີ (Xie) ເຫັນສົບຂອງລາວຢູ່ເຕົາເຜົາສົບ, ລາວມີຮອຍຊໍ້າເປັນສີດໍາ ແລະ ສີມ່ວງໝົດທັງຕົວ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ແຜທີ່ຫົວຂອງລາວ. ທ່ານ ຢີ ໄອຊົງ (Ye Aizhong) (ເພດຊາຍ 42 ປີ), ຊາວຄຣິດສະຕຽນຂອງເມືອງ ສູຢາງ (Shuyang) ແຂວງ ຈຽງຊູ (Jiangsu) ໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ຈັບກຸມໃນວັນທີ 26 ເດືອນມີນາ ປີ 2012 ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ກັບຄຣິສຕະຈັກ. ໃນມື້ທີສາມ, ລາວຖືກທຸບຕີຈົນເສຍຊີວິດ. ທ່ານ ຈຽງ ກຸຍຊີ (Jiang Guizhi) ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນບ້ານ ຄີນເງ ( Qinghe) ຂອງເມືອງ ປິນຢູ (Pingyu) ແຂວງ ເຫນ່ານ (Henan) (ເພດຍິງ ອາຍຸ 46 ປີ ເປັນຜູ້ນໍາອາວຸໂສຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ) ໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ຈັບກຸມຢ່າງປິດລັບ ແລະ ຄຸມຂັງໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, 2013 ຢູ່ເມືອງ ຊີນມີ(Xinmi) ແຂວງ ເຫນ່ານ (Henan.) ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຕັ້ງສານຜິດກົດໝາຍຂຶ້ນມາ ແລະ ໃຊ້ການທໍລະມານເພື່ອໃຫ້ຍອມຮັບສາລະພາບ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ເດືອນກຸມພາ ຈຽງ (Jiang) ເສຍຊີວິດຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕໍາຫຼວດທໍລະມານ... ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວຄຣິດສະຕຽນຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດພັກຄອມ ມິວນິດຈີນ (CCP) ຈັບກຸມ ແລະ ຖືກຄຸມຂັງ. ບາງຄົນຖືກສີດຢາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນໂຣກສະໝອງເສື່ອມ, ບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດຈາກການທໍລະມານແລ້ວປ່ອຍປະລະຖີ້ມ ຈົນບໍ່ສາມາດດູແລຕົວເອງໄດ້, ບາງຄົນໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກຢູ່ໃນຄ້າຍສໍາມະນາ ແລະ ຫຼັງຈາກການປ່ອຍຕົວ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມ ມິວນິດຈີນ (CCP) ແລະ ຖືກກີດກັ້ນສິດເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມສະຖິຕິໂດຍພໍປະມານ, ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາຈາກປີ 2011 ຫາປີ 2013, ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກ 380,380 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແລະ ຖືກຄຸມຂັງໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດ (CCP) ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ໃນຈຳນວນຄົນເຫຼົ່ານີ້, 43,640 ຄົນໄດ້ປະສົບກັບການທໍລະມານທຸກຮູບແບບໃນຂະນະທີ່ຖືກສອບສວນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, 111,740 ຄົນຖືກໃສ່ຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປັບໃໝ ແລະ ຖືກຮີດໄຖເງິນຫຼາຍກວ່າ 243,613,000 ຢວນ; 35,330 ຄົນໄດ້ຖືກຄົ້ນເຮືອນ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍ ຊັບສິນມູນຄ່າ 1,000,000,000 ຢວນ (ລວມທັງຊັບສິນອຸປະຖຳໃຫ້ກັບຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ) ຖືກຢືດໂດຍໃຊ້ກຳລັງ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງ ຈາກຫນ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຈາກຜູ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຖືກຍັກຍອກໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຈັບກຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP), ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະຖິຕິພໍປະມານ ແລະ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຊາວຄຣິດສະຕຽນທັງໝົດຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ນີ້ເປັນພຽງການເລິ່ມຕົ້ນ ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ, ຊາວຄຣິດສະຕຽນຈໍານວນຫລວງຫລາຍແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກຈັບກຸມ, ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຕິດຕາມໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວ ນິດຈີນ (CCP). ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ທຸກວິທີທາງຢ່າງໂຫດຮ້າຍປາເຖື່ອນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ປ່ຽນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄປສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຍັງຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ຖືກ ລົງໂທດ ແລະ ຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກສາສະໜາອື່ນອີກ. ສິ່ງນີ້ນຳໄປສູ່ຂ່າວລື ແລະ ພາຍຸທຸກຮູບແບບໃນການໃສ່ຮ້າຍ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການລົງໂທດ. ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທັງໝົດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການໂຄສະນາຊົ່ວຮ້າຍທຸກປະເພດ. ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງໄດ້ມາເຖິງຈຸດສູງສຸດແລ້ວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ມະນຸດໄດ້ຖືກຄອບງຳຈາກຊາຕານ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຢຸດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ລອດ. ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນມະນຸດຍັງບໍ່ຮູ້ຄວາມຈິງ, ເຫດໃດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄັ້ງທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດໃໝ່ ພຣະອົງຈິ່ງຖືກປະຕິເສດ ແລະ ຖືກກົດຂີ່ຂົມເຫັງໂດຍຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ໂດຍກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ. ສອງພັນປີກ່ອນ, ເມື່ອພຣະເຍຊູເປັນມະນຸດ, ພຣະອົງໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ ແລະ ຈັບກຸມໂດຍລັດຖະບານໂຣມັນ ແລະ ສາສະໜາຢິວ ແລະ ໃນທີ່ສຸດພຣະອົງໄດ້ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງເຂນ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນມາເປັນມະນຸດໃນປະເທດຈີນ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາ ພຣະອົງໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ ແລະ ໄລ່ລ່າຢ່າງໂຫດຮ້າຍໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ແລະ ຍັງໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງ, ຖືກໃສ່ຮ້າຍ, ຖືກລົງໂທດ ແລະ ຖືກປະຕິເສດໂດຍກຸ່ມສາສະໜາຄຣິດທັງໝົດ. ມັນເປັນການຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມເສື່ອມຊາມ ແລະ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດ. ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ວ່າມັນຍາກພຽງໃດສຳລັບພຣະເຈົ້າໃນການບັນລຸພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນນະຄອນຂອງພວກປີສາດ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມືດ ແລະ ພະລັງອໍານາດແຫ່ງປີສາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ມີອໍານາດ ແລະ ເດຊານຸພາບທີ່ສູງສຸດ. ບໍ່ວ່າກອງກໍາລັງຂອງຊາຕານຈະອາລະວາດແນວໃດ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ໂຈມຕີດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ. ພຽງແຕ່ປະມານ 20 ປີ, ຂ່າວປະເສີດຂອງອານາຈັກແຫ່ງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມເຫັງຢ່າງຮຸນແຮງ. ຫລາຍແສນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜູ້ຄົນນັບຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຍອມຮັບເອົາພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ທັນທີທັນໃດສາສະໜານິກາຍທັງໝົດກໍຖືກປ່ອຍປະລະຖຶ້ມ, ສຳລັບແກະຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາຕາມສຽງ, ໄດ້ກົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບລ້ຽງເກືອ ແລະ ດູແລໂດຍພຣະເຈົ້າເອງ. ນີ້ໄດ້ເປັນໄປຕາມຄຳທຳນວາຍທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄຳພີທີ່ກ່າວວ່າ “ທຸກຊົນຊາດຈະຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າສູ່ມັນ” ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ທີ່ບັນດາຜູ້ເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງໃນພຣະເຈົ້າຈະຫັນໄປຫາພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ການກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍພຣະເຈົ້າແລ້ວ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້! ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອແບບຈອມປອມທີ່ສັດທາໃນພຣະເຈົ້າເພື່ອຫວັງກິນເຂົ້າຈີ່ລ້າໆ ແລະ ບັນດາສັດຕູຕ່າງໆທີ່ກະທຳຄວາມຊົ່ວ, ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະນາມພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນໄດ້ຖືກກຳຈັດທັງໝົດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທັງໝົດໄດ້ຖືກທໍາລາຍຢ່າງສິ້ນເຊິງ ແລະ ແຕກສະຫຼາຍໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທີ່ສຸດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ເຖິງວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການປາບປາມຢ່າງນອງເລືອດຂອງລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຍັງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາເໝືອນດັ່ງສາຍຟ້າແລບ. ເປົ້າໝາຍຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ທີ່ຈະກຳຈັດ ແລະ ລົ້ມເລີກພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ສິ້ນສຸດລົງນັ້ນແມ່ນບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ. ທຸກໆກໍາລັງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍາລາຍຢ່າງສິ້ນເຊິງ ແລະ ລົ້ມລົງໃນທ່າມກາງການພິພາກສາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໂກດແຄ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວໄວ້ວ່າ, “ທຸກຄົນທີ່ເຮົາຮັກຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເຮົາແນ່ນອນຈະຖືກລົງໂທດຈາກເຮົາຊົ່ວກາລະນານ. ເພາະເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຫວງແຫນ, ເຮົາຈະບໍ່ຍົກໂທດໃຫ້ມະນຸດແມ່ນແຕ່ນ້ອຍດຽວສຳລັບການກະທຳຂອງພວກເຂົາ. ເຮົາຈະເຝົ້າເບິ່ງທົ່ວໂລກ ແລະ ປາກົດຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາ, ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມພິໂລດ, ແລະ ການລົງໂທດ, ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວເອງຕໍ່ກັບມະນຸດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ!” ("ຄຳກ່າວທີ່ຊາວຫົກ" ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ"). “ອານາຈັກຂອງເຮົາກຳລັງເຂົ້າສູ່ຮູບຮ່າງ ເໜືອຈັກກະວານທັງປວງ ແລະ ບັນລັງຂອງເຮົາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເທວະດາທັງຫຼາຍ, ຄວາມສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາຈະບັນລຸໃນໄວໆນີ້. ລູກໆທັງໝົດຂອງເຮົາ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຮົາລໍຖ້າການກັບຄືນມາຂອງເຮົາ ທຸກລົມຫາຍໃຈປາດຖະໜາໃຫ້ເຮົາລວມຕົວກັບພວກເຂົາຄືນໃໝ່ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກແຍກອອກຈາກກັນອີກ. ເຫດໃດປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແຫ່ງອານາຈັກຂອງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງປິຕິຍິນດີກັບການທີ່ເຮົາໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບພວກເຂົາ ສິ່ງນີ້ຈະສາມາດປັນການລວມຕົວຄັ້ງໃໝ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄ່າຈ້າງບໍ? ເຮົາເປັນທີ່ນັບຖືໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດທັງປວງ, ເຮົາຖືກປະກາດໄວ້ໃນຄໍາກ່າວຂອງທຸກຄົນ. ເມື່ອເຮົາກັບມາ ເຮົາຈະເອົາຊະນະກໍາລັງຂອງສັດຕູທັງໝົດ. ເຖິງເວລາແລ້ວ! ເຮົາຈະດຳເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະປົກຄອງເປັນກະສັດຂອງມວນມະນຸດ! ເຮົາຢູ່ໃນຈຸດແຫ່ງການກັບຄືນມາ! ແລະ ເຮົາກໍາລັງຈະອອກເດີນທາງ! ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຄາດຫວັງ, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ເຮົາຈະໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນເຫັນການມາເຖິງແຫ່ງວັນຂອງເຮົາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການມາເຖິງແຫ່ງວັນຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມສຸກ!” ("ຄຳກ່າວທີຊາວເຈັດ" ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ"). ຂ່າວປະເສດແຫ່ງອານາຈັກໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອໆ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ສັດທາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍຢຸດຢັ້ງ. ມື້ນີ້ ໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ພຣະທຳທີ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວໄວ້ ພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປເຖິງຫລາຍພັນຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ຄົນຫລາຍຂຶ້ນ. ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອໍານາດ ແລະ ເດຊານຸພາບຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເປັນຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ທັງໝົດໄດ້ຮັບການບັນທຶກໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ!

ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນຊົງເປັນພຣະທຳຢູ່ແລ້ວ ແລະ ພຣະທຳຊົງຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະທຳຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ” (ໂຢຮັນ 1:1). ໃນຕອນຕົ້ນ, ພຣະເຈົ້າສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກຊັບພະສິ່ງທັງປວງດ້ວຍພຣະທຳ ແລະ ນໍາພາມະນຸດດ້ວຍພຣະທຳ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົ້າຍັງບັນລຸທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍພຣະທຳ. ຄວາມສົມບູນແບບຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ມີສິ່ງໃດພິເສດໄປກວ່າການກຳເນີດຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງພຣະທຳ, ໄດ້ພັດທະນາພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຖິງວ່າຈະມີການປາບປາມ ແລະ ຂົ່ມເຫັງຢ່າງໂຫດຮ້າຍຂອງລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ແລະ ການລົງໂທດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານສາສະໜາຄຣິດ ໃນກຸ່ມສາສະໜາ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດ ແລະ ເດຊານຸພາບຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຫາກບໍ່ມີການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ຈະບໍ່ມີຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຫາກບໍ່ມີພຣະທຳທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເຊັ່ນກັນ. ມື້ນີ້ ພຣະອົງໃຫ້ນໍ້າ ແລະ ລ້ຽງດູຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກໂດຍພຣະທຳຫລາຍພັນຄໍາທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງອອກ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ມີຄວາມສຸກໃນການລ້ຽງດູຂອງພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະສົບການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ວຍມວນມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວວ່າ, “ໃນທົ່ວຈັກກະວານເຮົາກໍາລັງດຳເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາໃນພາກຕາເວັນອອກ, ການປະທະກັນດັງສະນັ່ນອອກມາຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ, ເຮັດໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນທຸກເຊື້ອຊາດ ແລະ ທຸກສາສະໜາ. ມັນແມ່ນສຽງຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນໍາພາທຸກຄົນໃນປັດຈຸບັນ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ລັ່ງໄຫຼລົງມານໍາສາຍນໍ້ານີ້, ແລະ ຍອມຈຳນົນຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ທວງກຽດສັກສີຂອງເຮົາຈາກທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນໃໝ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ. ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ລໍຖ້າດ້ວຍໃຈຕື່ນເຕັ້ນໃນການກັບມາຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາຢາກເຫັນການປາກົດຕົວຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມສະງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດທີ່ຈະບໍ່ຢາກເຂົ້າມາສູ່ແສງສະຫວ່າງ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເບິ່ງ ບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄານາອັນ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາການກັບມາຂອງຜູ້ໄຖ່ບາບ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ນັບຖືອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ? ສຽງຂອງເຮົາຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ; ເຮົາຕ້ອງການ ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາເລືອກ ເພື່ອກ່າວພຣະທຳໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ເໝືອນດັ່ງສຽງຟ້າຮ້ອງທີ່ດັງສະນັ່ນສັ່ນສະເທືອນພູເຂົາ ແລະ ແມ່ນໍ້າລຳທານ, ເຮົາກ່າວພຣະທຳຂອງເຮົາໃຫ້ທົ່ວຈັກກະວານ ແລະ ມວນມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນພຣະທຳໃນປາກຂອງເຮົາໄດ້ກາຍເປັນສົມບັດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຖະໜອມພຣະທຳຂອງເຮົາ. ສາຍຟ້າແມບຈາກຕາເວັນອອກໄປເຖິງຕາເວັນຕົກ. ພຣະທຳຂອງເຮົາສຳຄັນກັບມະນຸດຜູ້ທີ່ລັ່ງເລໃຈ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈຳນົນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາພົບກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄືກັບເດັກນ້ອຍເກີດ ໃໝ່ ມະນຸດທຸກຄົນຍິນດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ສັນລະເສີນກັບການມາຂອງເຮົາ. ດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະນໍາເອົາມະນຸດທັງປວງມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງເຮົາ. ຈາກນັ້ນ ເຮົາຈະເຂົ້າສູ່ເຊື້ອຊາດມະນຸດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມານະມັດສະການເຮົາ. ດ້ວຍລັດສະໝີພາບທີ່ເຮົາສົ່ງອອກມາ ແລະ ພຣະທຳໃນປາກຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມາກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລະ ເຫັນແສງຟ້າແມບສົ່ງແສງສະຫວ່າງມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ລົງມາຍັງ "ພູເຂົາໂອລີບ" ແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ຢູ່ໂລກນີ້ມາດົນນານແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຊາວຢິວອີກຕໍ່ໄປແຕ່ເປັນແສງຟ້າແມບແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ຟື້ນຄືນຊີບມາດົນນານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພັດພາກຈາກທ່າມກາງມະນຸດ ແລ້ວໄດ້ກັບມາປາກົດຕົວໃໝ່ດ້ວຍລັດສະໝີພາບໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເຄົາລົບບູຊາມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍ ສະໄໝ ແລະ ເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຊາວຢິວປະຖິ້ມມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກປັດຈຸບັນ! ໃຫ້ທຸກຄົນມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງເຮົາ ແລະ ຊົມໃບໜ້າອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ, ຟັງສຽງຂອງເຮົາ ແລະ ຊົມການກະທໍາຂອງເຮົາ. ນີ້ແມ່ນເຈດຕະນາທັງໝົດຂອງເຮົາ, ມັນແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ຈຸດສູງສຸດຂອງແຜນການຂອງເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ທຸກໆເຊື້ອຊາດຈົ່ງບູຊາເຮົາ, ທຸກໆພາສາຮັບຮູ້ເຮົາ, ທຸກຄົນຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງເຮົາ ແລະ ທຸກໆຄົນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຮົາເຮົາ!” ("ສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດກໍາລັງທໍານວາຍວ່າ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈັກກະວານ" ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ). ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບການໄຖ່ບາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພາະພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ໃນປັດຈຸບັນຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າກຳລັງເຜີຍແຜ່ພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປັນພະຍານເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງຕໍ່ທຸກໆປະເທດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່. ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອົງຈະປາກົດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ໜ້າທຸກເຊື້ອຊາດ ແລະ ຜູ້ຄົນທັງໝົດ. ປະຊາຊົນຢູ່ທຸກໆປະເທດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ເຄີຍຄາດຝັນວ່າພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຂົາປາຖະໜາໃຫ້ປາກົດຕົວຕໍ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ລົງມາຢູ່ໃນປະເທດຈີນຢ່າງລັບໆແລ້ວ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນພາລະກິດການລົງໂທດ ແລະ ການໄຖ່ບາບ.

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເມື່ອເວລາຍຸກກໍາລັງຈະສິ້ນສຸດລົງ, ພຣະເຈົ້າລົງມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ໄດ້ອາໄສຢູ່ດິນແດນຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງລັບໆ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ນ້ັນກໍຄືປະເທດຈີນ, ເປັນກໍາແພງທີ່ແໜັນໜາຂອງລັດທິທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍສະຕິປັນຍາອັນເປັນເລິດ ແລະ ອໍານາດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ດໍາເນີນພາລະກິດສຳຄັນໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ນັ້ນກໍຄືການເອົາຊະນະຊາຕານຕະຫຼອດມາ ແລະ ການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດທັງປວງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກການກ່າວຫາ, ການລົງໂທດ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງຢ່າງຮຸນແຮງຂອງອຳນາດພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມເປັນຈິງເລີຍເຊື່ອຂ່າວລືຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP). ໂດຍສະເພາະກຸ່ມສາສະໜາອື່ນໆທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ປະນາມ ແລະ ດູໜິ່ນການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈົ້າຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ ແລະ ພວກເຂົາຢືນຢູ່ຝ່າຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມມິວນິດຈີນ (CCP) ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືພຣະຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນຊ່າງເປັນໜ້າໂສກເສົ້າເຫຼືອເກີນ! ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍຄາດຫວັງວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາປະຕິເສດ ທີ່ແທ້ຈິງກໍແມ່ນພຣະເຍຊູເຈົ້າທີ່ກັບມາ. ເມື່ອພຣະເຈົ້າປາກົດຕົວໃນສາທາລະນະຢ່າງເປີດເຜີຍ ພວກເຂົາກໍຈະໄດ້ແຕ່ກັດແຂ້ວຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ມືທຸບເອິກຕົນເອງ. ນີ້ເປັນໄປຕາມພຣະທຳໃນປື້ມພຣະນິມິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, “ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະອົງສະເດັດມາກັບກ້ອນເມກ, ຕາທຸກໜ່ວຍຈະເຫັນພຣະອົງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ແທງພຣະອົງກໍຈະເຫັນເໝືອນກັນ ແລະ ທຸກຊົນຊາດໃນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຈະຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນພຣະອົງ. ເປັນດັ່ງນັ້ນ, ອາແມນ” (ພຣະນິມິດ 1:7). ການລົງໂທດແຫ່ງບັນລັງຂາວທິ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດທ້າຍກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ! ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວວ່າ, “ໃນອານາຈັກ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ລໍ້າເລີດແຫ່ງການສ້າງໄດ້ເລີ່ມຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບພະລັງຊີວິດຂອງພວກເຂົາຄືນໃໝ່. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນສະພາບຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ເຂດແດນລະຫວ່າງດິນແດນຫນຶ່ງ ກັບອີກດິນແດນໜຶ່ງເລີ່ມປ່ຽນໄປ. ກ່ອນຫນ້ານີ້ ເຮົາໄດ້ທໍານວາຍວ່າ: ເມື່ອດິນແດນຖືກແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ດິນແດນຖືກລວມຕົວກັນ ມັນຈະເປັນເວລາທີ່ເຮົາທຳລາຍທຸກເຊື້ອຊາດໃຫ້ກາຍເປັນເຖົ່າທ່ານ. ໃນເວລານີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມການສ້າງ ແລະ ການແບ່ງແຍກຈັກກະວານທັງໝົດໃໝ່ ດ້ວຍການວາງຈັກກະວານໃຫ້ເປັນຕາມລຳດັບ, ປະຕິຮູບລັດເກົ່າໃຫ້ເປັນລັດໃໝ່. ນີ້ແມ່ນແຜນການຂອງເຮົາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງເຮົາ. ເມື່ອບັນດາເຊື້ອຊາດ ແລະ ຜູ້ຄົນທັງໝົດຂອງໂລກກັບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມເມດຕາທັງໝົດຂອງສະຫວັນ ແລະ ມອບໃຫ້ໂລກຂອງມະນຸດ. ສະນັນ ຈົ່ງຂໍຂອບໃຈເຮົາ, ເພາະມັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາກະລຸນາທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດທຽບໄດ້. ແຕ່ຕາບໃດທີ່ໂລກເກົ່າຍັງຢູ່, ເຮົາຈະໂຍນຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາລົງໄສ່ເຊື້ອຊາດຕ່າງໆ, ປະກາດພຣະບັນຍັດການປົກຄອງຂອງເຮົາໄປທົ່ວຈັກກະວານຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕິດຕາມການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດພຣະບັນຍັດດັ່າກ່າວນັ້ນ:

ເມື່ອເວລາເຮົາຫັນໜ້າໄປສູ່ຈັກກະວານເພື່ອກ່າວ, ມະນຸດທຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະເຫັນຜົນງານທັງໝົດທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ຜູ້ໃດທີ່ເດີນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາດ້ວຍການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເອົາດວງດາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະຫວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດວງດາວເຫຸົ່ານ້ັນເປັນດວງດາວ ໃໝ່ ແລະ ຈົ່ງຂອບໃຈເຮົາທີ່ດວງອາທິດ ແລະ ດວງຈັນຈະໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່. ທ້ອງຟ້າຈະບໍ່ຄືເກົ່າອີກຕໍ່ໄປ, ຊັບພະສິ່ງທີ່ມະຫາສານຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ທັງໝົດຈະສົມບູນດ້ວຍພຣະທຳຂອງເຮົາ. ຫຼາຍເຊື້ອຊາດທີຢູ່ໃນຈັກກະວານຈະຖືກແບ່ງປັນໃໝ່ ແລະ ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍເຊື້ອຊາດຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຊື້ອຊາດຕ່າງໆໃນແຜ່ນດິນໂລກຫາຍໄປຕະຫຼອດການ ແລະ ກາຍເປັນເຊື້ອຊາດທີ່ບູຊາເຮົາ, ເຊື້ອຊາດທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ. ມະນຸດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ພາຍໃນຈັກກະວານ ທຸກຄົນທີ່ເປັນມານຈະຖືກທໍາລາຍໃຫ້ໝົດສິ້ນ, ທຸກຄົນທີ່ບູຊາຊາຕານຈະຖືກວາງລົງໄປໃນເຕົາໄຟຂອງເຮົາ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນສາຍນໍ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຖືກປ່ຽນເປັນເຖົ່າທານ. ເມື່ອເຮົາລົງໂທດຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢ່າງໜັກ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກທາງສາສະໜາໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ຈະກັບຄືນມາຫາອານາຈັກຂອງເຮົາ, ຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍພາລະກິດຂອງເຮົາ, ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດໃນເທິງກ້ອນເມກສີຂາວ. ມະນຸດທຸກຄົນຈະເປັນໄປຕາມຄວາມເມດຕາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອີງຕາມໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ. ຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາຈະຖືກດັບສະຫຼາຍໄປ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີການກະທໍາໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮົາ, ພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງບຸດເຮົາ ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ບັນດາຜູ້ຄົນ ແລະ ເຊື້ອຊາດທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອປະກາດຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາໃຫ້ມະນຸດທັງປວງໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງ” ("ຄຳກ່າວທີ່ຊາວຫົກ" ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ). ໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດຊາດ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີທີ່ອໍານາດຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດທີ່ຄັດຄ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍພຣະເຈົ້າ. ສີ່ພັນປີຜ່ານມາ, ຍ້ອນຄວາມບາບໜັກຂອງພວກເຂົາ ເມືອງຕ່າງໆຂອງໂຊໂດມ ແລະ ໂກໂມຣາໄດ້ຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ ແລະ ກຳມະຖັນທີ່ພຣະເຈົ້າສົ່ງມາຈາກສະຫວັນ. ເຊັ່ນດຽວກັບຈັກກະພັດໂຣມັນຖືກທໍາລາຍໂດຍໄພພິບັດຈາກພຣະເຈົ້າ ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ການລົງໂທດພຣະເຍຊູເຈົ້າ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ທຸກໆອໍານາດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຈະຖືກສາບແຊ່ງໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ແນ່ນອນຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນການກະທໍາທີ່ຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ!

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວວ່າ, “ອານາຈັກກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດ, ມັນກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດ, ມັນກຳລັງຕັ້ງຢູ່ໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດ. ບໍ່ມີອໍານາດໃດທີ່ສາມາດທໍາລາຍອານາຈັກຂອງເຮົາໄດ້. ... ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງແຫ່ງການນຳທາງຂອງເຮົາ ພວກເຈົ້າຈະສາມາດຜ່ານພົ້ນຈາກກຳມືຂອງອໍານາດແຫ່ງຄວາມມືດໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ສູນເສຍແສງສະຫວ່າງແຫ່ງການນຳທາງໃນທ່າມກາງຄວາມມືດແນ່ນອນ. ພວກເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງສັບພະສິ່ງທັງປວງຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈົ້າຈະເອົາຊະນະຊາຕານຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຢືນຢູ່ທ່າມກາງຝູງຄົນຈໍານວນຫຼວງຫລາຍທີ່ເປັນພະຍານເຖິງການເອົາຊະນະຂອງເຮົາ ຕໍ່ກັບການພັງທະລາຍຂອງອານາຈັກມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ. ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຈົ້າຈະຕ້ອງເດັດດ່ຽວເດັດຂາດ ແລະ ໝັ້ນຄົງບົນແຜ່ນດິນສິນິມ (Sinim). ຈາກຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ພວກເຈົ້າທົນຢູ່, ພວກເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ມາຈາກເຮົາ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຈະມີແສງສະຫວ່າງໄປທົ່ວຈັກກະວານດ້ວຍລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາ” ("ຄຳກ່າວທີ່ສິບເກົ້າ" ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ກັບຈັກກະວານທັງໝົດ ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ). “ເມື່ອເວລາສາມຂັ້ນຕອນຂອງພາລະກິດສິ້ນສຸດລົງ ຈະມີກຸ່ມຜູ້ທີ່ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະສາມາດນໍາເອົາຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້. ພວກເຂົາຈະມີຄຸນສົມບັດເປັນມະນຸດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ທຸກຄົນຈະຮູ້ຈັກສາມຂັ້ນຕອນພາລະກິດການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນພາລະກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັງຮອມແຫ່ງພາລະກິດ 6,000 ປີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປັນພະຍານທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນການເອົາຊະນະຊາຕານ. ບັນດາຜູ້ທີ່ສາມາດເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຈະສາມາດຮັບຄໍາສັນຍາ ແລະ ຄໍາພອນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະເປັນກຸ່ມທີ່ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຕອນສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບພອນອໍານາດຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ບາງທີພວກເຈົ້າອາດຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມນີ້ ຫຼືບາງທີອາດມີພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງ ຫຼື ພຽງແຕ່ບາງຄົນເທົ່ານັ້ນ ມັນຂຶ້ນກັບເຈດຕະນາຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຈົ້າ” ("ການຮູ້ຈັກພາລະກິດສາມຂັ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ" ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ). ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸຜົນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປຕະຫຼອດການ. ອະນາຄົດຂອງອານາຈັກຈະມີຄວາມສົດໃສ ແລະ ສວຍງາມ! ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ສ້າງກຸ່ມຜູ້ຊະນະຢູ່ໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແລ້ວ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສໍາເລັດລົງແລ້ວ! ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພາລະກິດທົດລອງທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການມາເຖິງແບບລັບໆຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງສະຫງ່າງາມ ແລະ ພຣະອົງຈະປາກົດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ທຸກເຊື້ອຊາດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່. ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນເປັນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊະນະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ. ຮັບພາລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອັນບໍລິສຸດ, ພວກເຂົາກຳລັງເປັນພະຍານໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ກຳລັງປະກາດພຣະນາມອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ເຊື້ອຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວໄປທົ່ວໂລກ. ພຣະທຳທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເນື້ອໜັງມະນຸດມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໃຫ້ທຸກເຊື້່ອຊາດຊົມໃຊ້ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາ. ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າຄໍາກ່າວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ປາຖະໜາຄວາມຈິງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມສະຫວ່າງແມ່ນກໍາລັງຄົ້ນຫ້າ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພາລະກິດຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫລາຍສິບປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ສໍາຄັນໃນທົ່ວໂລກ ຍ້ອນວ່າມີຜູ້ຄົນໄດ້ກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ມະນຸດກໍາລັງຄ່ອຍໆຕື່ນຂຶ້ນໃນທ່າມກາງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຍອມຮັບຮູ້ຄວາມຈິງ. ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະນໍາພາມວນມະນຸດ ແລະ ບັນລຸທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສະແຫວງຫາວິທີທາງທີ່ແທ້ຈິງຈະກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດທັງໝົດຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສະເດັດມາ ແລະ ໄດ້ປາກົດຕົວ ແລະ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງນັ້ນຈະຍິ່ງໃຫຍ່ໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດທັງປວງ.

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເບິ່ງການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງ

ຄືກັບຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ, ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະ ຂໍ້ຄຳສັ່ງຂອງພຣະຄຳພີ, ຮັບພຣະຄຸນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ແລະ ເຕົ້າໂຮມກັນ, ອະທິຖານ, ສັນລະເສີນ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃນນາມພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ພວກເຮົາເຮັດທຸກສິ່ງນີ້ພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຮົາອ່ອນແອຕະຫຼອດ ແລະ ພວກເຮົາກໍເຂັ້ມແຂງຕະຫຼອດເຊັ່ນກັນ.

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God.

ພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນປະເທດຈີນ

ປະເທດຈີນແມ່ນດິນແດນທີ່ມັງກອນແດງຍິ່ງໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ເປັນດິນແດນທີ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະນາມພຣະເຈົ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ປະເທດຈີນແມ່ນປ້ອມປະການຂອງພວກຜີສາດ ແລະ ເປັນຄຸກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍມານຮ້າຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຈາະເຂົ້າ ແລະ ແຊກຊຶມເຂົ້າໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບົບການປົກຄອງຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນຢືນຍາມຢູ່ໃນທຸກລະດັບ ແລະ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງກອງກໍາລັງປ້ອງກັນໃນທຸກຄົວເຮືອນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ບໍ່ມີບ່ອນໃດ ທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ດໍາເນີນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍາກລໍາບາກໄປກວ່າບ່ອນນີ້ອີກແລ້ວ. ໃນເວລາທີ່ພັກຄອມມູນິດຈີນຂຶ້ນຄອງອໍານາດໃນປີ 1949, ການເຊື່ອຖືໃນສາສະໜາໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກປາບປາມ ແລະ ຖືກຫ້າມຢ່າງສິ້ນເຊີງ.