ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian song - ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນ

​ຊຸດ​ວິດີ​ໂອ​ເພງ   2022  

ຄຳ​ແນະນຳ

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນ

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ, ເປັນເຮືອນຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄົນ.

ພຣະຄຣິດຊົງສະເດັດ ແລະ ກ່າວຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ

ການພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ, ເຊັ່ນດຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຊົງໃຫ້ນໍ້າ, ອາຫານ ແລະ ນໍາພາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່.

ນີ້ແມ່ນອານາຈັກທີ່ປົກຄອງໂດຍພຣະຄຣິດ, ເປັນໂລກທີ່ຍຸຕິທໍາ ແລະ ທ່ຽງທໍາ

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ, ເປັນເຮືອນທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຮັກຫຼາຍ.

ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄອງໃນຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາກະທໍາຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະຄຣິດດ້ວຍໃຈ.

ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ ຫຼື ກົນອຸບາຍອີກ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນ ຫຼື ຢ້ານກົວ.

ພຣະຄຣິດເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງຈິດວິນຍານມະນຸດ, ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຊອກຫາທາງອື່ນອີກແລ້ວ.

ນີ້ແມ່ນອານາຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ຜູ້ຄົນສະແຫວງຫາ, ເປັນເຮືອນທີ່ສະງົບສຸກຂອງມະນຸດ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ, ທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄົນຖະໜຸຖະໜອມ.

ຢູ່ນີ້ຂ້ານ້ອຍປະສົບກັບພິພາກສາ ແລະ ການທົດລອງຈາກພຣະເຈົ້າ,

ແລະ ນິໄສຊົ່ວຮ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍຖືກຊໍາລະລ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງ.

ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້.

ຄໍາໃນໃຈທີ່ຂ້ານ້ອຍມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກໍຢູ່ທີ່ນີ້.

ຄວາມຊົງຈໍາທີ່ລືມບໍ່ໄດ້ກໍຢູ່ທີ່ນີ້,

ບັນທຶກພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າເສຍສະລະ.

ທຸກສິ່ງຢ່າງໃນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພໍໃຈ, ການອຸທິດຢ່າງຈິງໃຈ ແມ່ນນອກເໜືອຄໍາບັນຍາຍ

ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ສຸດທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ, ສະງ່າງາມຫຼາຍ.

ພຣະອົງໄດ້ມອບເຮືອນອົບອຸ່ນນີ້ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ.

ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່