ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Gospel Song | “ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໂອບອ້ອມກອດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ”

ຊຸດລາຍການວາໄຣຕີ້ໂຊ   3516  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Gospel Song | “ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າໂອບອ້ອມກອດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ”

ດວງຕາເວັນແຫ່ງຄວາມທ່ຽງທຳຂຶ້ນທາງທິດຕະເວັນອອກ

ໂອ້ພຣະເຈົ້າ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງເຕີມເຕັມທ້ອງຟ້າ ແລະ ແຜ່ນດິນ

ທີ່ຮັກອັນງົດງາມຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງໂອບອ້ອມ ກອດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຄວາມຈິງ ເຂົາເຈົ້າຮັກພຣະເຈົ້າ ພຽງຢ່າງດຽວ

ໃນຍາມຮຸ່ງເຊົ້າ ເຖິງຂ້ານ້ອຍລຸກຂຶ້ນຄົນດຽວ ຄວາມສຸກກໍ່ຢູ່ໃນໃຈຂ້ານ້ອຍ

ເພາະຂ້ານ້ອຍຮໍ່າເພິງໃຈເຖິງພຣະທໍາພຣະເຈົ້າ

ພຣະທໍາອັນອ່ອນໂຍນຂອງພຣະອົງເໝືອນດັ່ງຖ້ອຍຄຳຂອງມານດາທີ່ຮັກ

ຄຳພິພາກສາຂອງພຣະອົງເຄັ່ງຂຶມເໝືອນດັ່ງຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງບິດາ

ບໍ່ມີສິ່ງອື່ນໃດໃນໂລກທີ່ຂ້ານ້ອຍຮັກ ເພາະທັງໝົດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຮັກແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທະນຸພາບສູງສຸດອົງດຽວ

ອາ ເຮ ອາ ເຮ

ອາ ເຮ ອາ ເຮ

ບໍ່ມີສິ່ງອື່ນໃດໃນໂລກທີ່ຂ້ານ້ອຍຮັກ ເພາະທັງໝົດຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຮັກແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທະນຸພາບສູງສຸດອົງດຽວ

ພຣະປະສົງໄດ້ເປີດເຜີຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະອົງ

ຢ່າງແທ້ຈິງເປັນຄົນສົມບູນແບບ

ຄົນບໍລິສຸດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດຊີວາ

ຈົ່ງມາຖວາຍການສັນລະເສີນຂອງເຈົ້າຕໍ່ພຣະອົງ.

"ການເຕັ້ນດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈເປັນສິ່ງທີ່ສວຍງາມ

ເຕັ້ນ ແລະ ຟ້ອນອ້ອມບັນລັງ"

"ຈາກສີ່ມູມຂອງແຜ່ນດິນໂລກ

ພວກເຮົາມາ ຕາມສຽງຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ"

ພຣະທໍາແຫ່ງຊີວິດທີ່ພຣະອົງມອບໃຫ້ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຖືກຊຳລະລ້າງດ້ວຍການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ

ຄວາມຮັກຈະໝັ້ນຄົງກວ່າເມື່ອໄດ້ຖືກຊໍາລະລ້າງ

ມັນຊ່າງຫວານຊື່ນທີ່ໄດ້ຊື່ນຊົມຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນຕາໜ້າຮັກຫຼາຍ

ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ອາເຮ່ ອາເຮ່

ອາເຮ່ ອາເຮ່

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນຕາໜ້າຮັກຫຼາຍ

ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ອາ ເຮ່ ອາ

ອາ ອາ

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ