ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

10 ເດືອນມີນາ 2019

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຕາຮັກຫຼາຍ.

ມັນຄືໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ

ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອົງ.

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເອີຍ, ຍິນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ.

ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕີກອງ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ເຕັ້ນລໍາ.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ

ເມື່ອພຣະອົງເລີ່ມຕົ້ນຍຸກໃໝ່.

ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ

ແລະ ກ່າວທ່າມກາງມະນຸດ,

ພຣະອົງພິພາກສາຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳຂອງມະນຸດ

ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາເປັນພະຍານການປະກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າກັນ.

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາ, ຊອບທຳ ແລະ ສະຫງ່າງາມ.

ພວກເຮົາໂຮຮ້ອງ ແລະ ພວກເຮົາສັນລະເສີນ!

ພຣະລັດສະໝີຈົ່ງມີແກ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ຍົກສຽງຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ແລະ ພວກເຮົາຈະມີກຳລັງ! ເຮ້!

ຄວາມປິຕິຍິນດີໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາຮ້ອງ ແລະ ເຕັ້ນ.

ມີພຽງແຕ່ຄົນທີ່ສັນລະເສີນດ້ວຍໃຈຈິງເທົ່ານັ້ນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ.

ຮີບໄວ, ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອົງ!

ພວກເຮົາຍອມຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ,

ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຊໍາລະລ້າງ

ແລະ ການເຮັດໃຫ້ສົມບູນຈາກພຣະອົງ.

ພວກເຮົາເປັນສຸກຫຼາຍ,

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະອົງ.

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຕາຮັກຫຼາຍ.

ມັນຄືໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ

ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອົງ.

ການກະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ.

ພຣະເຈົ້າປ່ຽມດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ພຣະອົງໄດ້ສ້າງກຸ່ມຄົນຂອງຜູ້ຊະນະ,

ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາຕານອັບອາຍດ້ວຍຄວາມຜ່າຍແພ້ໃນທຸກໆດ້ານ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມກະລຸນາ ແລະ ພຣະຄຸນໃຫ້ກັບມະນຸດ

ດ້ວຍຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາກົ້ມລົງດ້ວຍໃຈຈິງເພື່ອນະມັດສະການ. ເຮ້!

ພວກເຮົາຈະຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ;

ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນການຊົງສ້າງຈະໂຮຮ້ອງຫາຄວາມປິຕິຍິນດີ.

ພວກເຮົາມອບຫົວໃຈທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຍ້ອນພຣະລັດສະໝີຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ, ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ, ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ແນະນຳ:

Lao Gospel Song | “ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ”

https://lo.kingdomsalvation.org/videos/song-of-sweet-love-mv.html

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ