ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian song - ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   877  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian song - ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ

ເລິກໃນໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ ຄືຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ມັນຊ່າງຫວານຊື່ນ ທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ໃກ້ຊິດພຣະອົງ

ໄດ້ດູແລພຣະອົງ ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍຫວານຊື່ນ

ຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍໃຈຂ້ານ້ອຍທັງໝົດ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊີ້ນຳຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍນຳຮອຍແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍຕົນເອງຕາມສາຍຕາພຣະອົງ

ຄວາມຮັກພາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍເປັນສຸກ

ຄວາມຮັກພາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍເປັນສຸກ

ປັດຈຸບັນຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນອີກໂລກໜຶ່ງ

ບໍມີໃຜ ແຕ່ມີພຣະອົງຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍ

ພຣະອົງຮັກຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ບໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈມາລົບກວນພວກເຮົາ

ບໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈມາລົບກວນພວກເຮົາ

ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈັບປວດຜ່ານໄປ

ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈັບປວດຜ່ານໄປ

ນຳຮອຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍໃກ້ຊິດ ພຣະອົງ

ຄວາມສຸກເຕີມເຕັມພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍ

ເຂົ້າໃຈແຈ້ງແລ້ວຕໍ່ພຣະປະສົງ ເຊື່ອຟັງແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ບໍຕ້ອງການທີ່ຈະບໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຈະດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໜ້າພຣະອົງຍິ່ງກ່ວາຜ່ານມາ

ບໍສາມາດໜີຈາກພຣະອົງອີກແລ້ວ

ຄິດເຖິງລົດຊາດພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ

ຂ້ານ້ອຍຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ

ຂ້າຂ້ອຍຢາກໃຫ້ພຣະອົງເປັນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມໃຫ້ພຣະອົງຄອບຄອງຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍ

ໂອ! ຂ້ານອຍຮັກພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຖືກຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລ້ວ

ຂ້ານ້ອຍໂຊກດີທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນເພື່ອໃຫ້ເພິ່ງພໍໃຈພຣະອົງ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

​ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່