ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian Song | "ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ"

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   2109  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian Song | "ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ"

ເລິກໃນໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ ຄືຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ມັນຊ່າງຫວານຊື່ນ ທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ໃກ້ຊິດພຣະອົງ

ໄດ້ດູແລພຣະອົງ ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍຫວານຊື່ນ

ຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍໃຈຂ້ານ້ອຍທັງໝົດ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊີ້ນຳຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍນຳຮອຍແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍຕົນເອງຕາມສາຍຕາພຣະອົງ

ຄວາມຮັກພາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍເປັນສຸກ

ຄວາມຮັກພາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍເປັນສຸກ

ປັດຈຸບັນຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນອີກໂລກໜຶ່ງ

ບໍມີໃຜ ແຕ່ມີພຣະອົງຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍ

ພຣະອົງຮັກຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ບໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈມາລົບກວນພວກເຮົາ

ບໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈມາລົບກວນພວກເຮົາ

ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈັບປວດຜ່ານໄປ

ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈັບປວດຜ່ານໄປ

ນຳຮອຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍໃກ້ຊິດ ພຣະອົງ

ຄວາມສຸກເຕີມເຕັມພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍ

ເຂົ້າໃຈແຈ້ງແລ້ວຕໍ່ພຣະປະສົງ ເຊື່ອຟັງແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ບໍຕ້ອງການທີ່ຈະບໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຈະດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໜ້າພຣະອົງຍິ່ງກ່ວາຜ່ານມາ

ບໍສາມາດໜີຈາກພຣະອົງອີກແລ້ວ

ຄິດເຖິງລົດຊາດພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ

ຂ້ານ້ອຍຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ

ຂ້າຂ້ອຍຢາກໃຫ້ພຣະອົງເປັນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມໃຫ້ພຣະອົງຄອບຄອງຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍ

ໂອ! ຂ້ານອຍຮັກພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຖືກຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລ້ວ

ຂ້ານ້ອຍໂຊກດີທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນເພື່ອໃຫ້ເພິ່ງພໍໃຈພຣະອົງ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

​ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ