ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ຄວາມຮັກ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງພະເຈົ້າແມ່ນບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ”

16 ເດືອນມີນາ 2022

ພຣະເຈົ້າປະທານດ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພຣະອົງ

ແລະ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບມະນຸດສະເໝີ

ໃນຂະນະທີ່ແບກເອົາຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດ

ໄວ້ດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງຢ່າງງຽບໆ.

ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍ

ຄວາມທຸກທໍລະມານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ.

ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງອົດທົນກັບມັນ ແລະ ລໍຖ້າຢູ່ຢ່າງງຽບໆ.

ຄວາມອົດທົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຢັນຊາ, ມືນຊາ ຫຼື ໄຮ້ປະໂຫຍດ

ທັງບໍ່ແມ່ນສັນຍານແຫ່ງຄວາມອ່ອນແອອີກດ້ວຍ.

ກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຮັກ ແລະ ທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົ້າ

ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຫັນແກ່ຕົວຢູ່ສະເໝີ.

ນີ້ແມ່ນການເປີດເຜີຍແບບທຳມະຊາດຂອງທາດແທ້

ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ

ແລະ ການເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າ

ໃນຖານະພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທີ່ແທ້ຈິງ.

ພຣະເຈົ້າປະທານດ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພຣະອົງ

ແລະ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບມະນຸດສະເໝີ

ໃນຂະນະທີ່ແບກເອົາຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດ

ໄວ້ດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງຢ່າງງຽບໆ.

ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍ

ຄວາມທຸກທໍລະມານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ.

ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງອົດທົນກັບມັນ ແລະ ລໍຖ້າຢູ່ຢ່າງງຽບໆ.

ຄວາມອົດທົນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຢັນຊາ, ມືນຊາ ຫຼື ໄຮ້ປະໂຫຍດ

ທັງບໍ່ແມ່ນສັນຍານແຫ່ງຄວາມອ່ອນແອອີກດ້ວຍ.

ກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຮັກ ແລະ ທາດແທ້ຂອງພຣະເຈົ້າ

ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຫັນແກ່ຕົວຢູ່ສະເໝີ.

ນີ້ແມ່ນການເປີດເຜີຍແບບທຳມະຊາດຂອງທາດແທ້

ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງ

ແລະ ການເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າ

ໃນຖານະພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທີ່ແທ້ຈິງ.

ແລະ ການເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າ

ໃນຖານະພຣະຜູ້ຊົງສ້າງທີ່ແທ້ຈິງ.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ