ຊຸດຄຳເທດສະໜາ: ການສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງ|"ຄວາມລອດພົ້ນຜ່ານຄວາມເຊື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?"

18 ເດືອນເມສາ 2023

ໂຣກລະບາດແຜ່ກະຈາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ, ນໍ້າຖ້ວມ, ແມງໄມ້ລະບາດ, ໄພອຶດຢາກກໍເລີ່ມປາກົດຂຶ້ນ. ຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນສະພາວະວິຕົກກັງວົນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອກໍລໍຖ້າການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເທິງກ້ອນເມກຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ເພື່ອທີ່ຈະຖືກຮັບຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າເພື່ອພົບກັບພຣະອົງ, ຫຼົບໜີຈາກການທົນທຸກຜ່ານໄພພິບັດ ແລະ ເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງຍັງບໍ່ຖືກຍົກຂຶ້ນເພື່ອພົບກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ, ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາຖືກປະຖິ້ມໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຕົກລົງສູ່ໄພພິບັດ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກສັບສົນ ແລະ ຫຼົງທາງ. ພຣະນິມິດໄດ້ທຳນາຍວ່າອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າຈະມາກ່ອນໄພພິບັດ ແລະ ຮັບພວກເຮົາຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ຕົກລົງສູ່ໄພພິບັດ. ແຕ່ໄພພິບັດໄດ້ເລີ່ມຖອກເທລົງມາ, ສະນັ້ນ ເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມາເທິງກ້ອນເມກເພື່ອຮັບເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ? ຜ່ານຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອະໄພ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພຣະຄຸນດ້ວຍຄວາມລອດພົ້ນ ແລະ ຖືກປະທານຄວາມຊອບທຳ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຖືກຮັບຂຶ້ນສູ່ອານາຈັກສະຫວັນ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືຄຳຖາມທີ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຫຼາຍຄົນມີ. ແລ້ວຄວາມລອດພົ້ນຜ່ານຄວາມເຊື່ອຈະພາພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ອານາຈັກສະຫວັນແທ້ໆບໍ? ໃນຕອນນີ້ຂອງລາຍການການສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາສາມາດລົງເລິກໃນເລື່ອງນີ້ນໍາກັນ ແລະ ຊອກຫາຄຳຕອບ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ