ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian Song | “ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ”

​ຊຸດ​ວິດີ​ໂອ​ເພງ   3110  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian Song | “ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ”

ຖືໂອກາດເມື່ອເຈົ້າມີເວລາ ນັ່ງງຽບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຮູ້ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນໂຕເຈົ້າ

ມາລອງ ຖືເອົາໂອກາດ ຮູ້ພຣະປະສົງ ແລະ ເຈົ້າຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ບອກພຣະອົງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂາດຫາຍ ແບ່ງປັນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງສະເໝີ

ຄວາມສຸກເປັນຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າບູຊາພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເຈັບໃຈ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ແລ້ວດຳລົງຊີວິດແບບມະນຸດທີ່ເສຍສະລະ

"ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາມາແນວໃດ

ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ"

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ເຖິງວ່າພວກເຮົາລະເມີດ ພວກເຮົາຄວນສະແຫວງເພື່ອຮັກພຣະເຈົ້າ

ຂໍພຽງພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນຈາກພຣະອົງ

ພວກເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ!

ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ

ຄວາມສຸກເປັນຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າບູຊາພຣະເຈົ້າ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເຈັບໃຈ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ແລ້ວດຳລົງຊີວິດແບບມະນຸດທີ່ເສຍສະລະ

ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາມາແນວໃດ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລັງຊີວິດແບບຜູ້ເສຍສະຫຼະ

ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາແນວໃດເຂົ້າມາ ພວກເຮົາຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

​ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ແນະນຳ:

Christian Music Video | “ ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ”

https://lo.godfootsteps.org/videos/please-wait-for-me-korean-mv.html

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ