ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ”

02 ເດືອນກຸມພາ 2019

ຖືໂອກາດເມື່ອເຈົ້າມີເວລາ ນັ່ງງຽບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຮູ້ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນໂຕເຈົ້າ

ມາລອງ ຖືເອົາໂອກາດ ຮູ້ພຣະປະສົງ ແລະ ເຈົ້າຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ບອກພຣະອົງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂາດຫາຍ ແບ່ງປັນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງສະເໝີ

ຄວາມສຸກເປັນຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າບູຊາພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເຈັບໃຈ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ແລ້ວດຳລົງຊີວິດແບບມະນຸດທີ່ເສຍສະລະ

"ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາມາແນວໃດ

ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ"

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ເຖິງວ່າພວກເຮົາລະເມີດ ພວກເຮົາຄວນສະແຫວງເພື່ອຮັກພຣະເຈົ້າ

ຂໍພຽງພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນຈາກພຣະອົງ

ພວກເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ!

ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ

ຄວາມສຸກເປັນຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າບູຊາພຣະເຈົ້າ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເຈັບໃຈ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ແລ້ວດຳລົງຊີວິດແບບມະນຸດທີ່ເສຍສະລະ

ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາມາແນວໃດ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລັງຊີວິດແບບຜູ້ເສຍສະຫຼະ

ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາແນວໃດເຂົ້າມາ ພວກເຮົາຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

​ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ