ເພງຄຣິດສະຕຽນ"ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ກັບຊະຕາກຳຂອງມະນຸດຊາດ"

25 ເດືອນທັນວາ 2021

ພຣະເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງທຸກຊົນຊາດ,

ປະເທດ ແລະ ແມ່ນແຕ່ອຸດສາຫະກຳໃຫ້ຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ,

ເພື່ອເບິ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ,

ເພື່ອສົນໃຈກັບຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດຊາດ,

ດ້ວຍວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດທີ່ສຸດ,

ເປັນຕານັບຖືທີ່ສຸດ, ສູງສົ່ງທີ່ສຸດ ແລະ

ເປັນພຽງຈຸດມຸ່ງໝາຍດຽວຂອງ

ການນະມັດສະການທ່າມກາງມະນຸດ

ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊາດທັງໝົດດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້

ການອວຍພອນຂອງພຣະເຈົ້າ

ເໝືອນກັບທີ່ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ

ຜູ້ເຊິ່ງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ

ແລະ ເໝືອນກັບອາດາມ ແລະ ເອວາ

ຜູ້ເຊິ່ງຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າແຕ່ດັ່ງເດີມ

ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສວນເອເດນ.

ແລະ ເໝືອນກັບອາດາມ ແລະ ເອວາ

ຜູ້ເຊິ່ງຖືກສ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າແຕ່ດັ່ງເດີມ

ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສວນເອເດນ.

ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັບຄື້ນທະເລຊັດສາດ.

ບໍ່ມີໃຜສາມາດກັກຂັງພຣະອົງໄດ້

ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຢັບຢັ້ງບາດກ້າວຂອງພຣະອົງໄດ້.

ມີພຽງແຕ່ຄົນທີ່ຟັງພຣະທຳຂອງພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດ

ແລະ ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ກະຫາຍຫາພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ

ແລະ ຮັບເອົາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.

ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມພຣະອົງ

ກໍຈະປະສົບກັບໄພພິບັດທີ່ບໍ່ອາດຕ້ານທານໄດ້

ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ມີພຽງແຕ່ຄົນທີ່ຟັງພຣະທຳຂອງພຣະອົງຢ່າງໃກ້ຊິດ

ແລະ ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ກະຫາຍຫາພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ສາມາດຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ

ແລະ ຮັບເອົາພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ.

ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມພຣະອົງ

ກໍຈະປະສົບກັບໄພພິບັດທີ່ບໍ່ອາດຕ້ານທານໄດ້

ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ