Laotian Gospel Skit | “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍາລັງເຄາະປະຕູ” | Welcome the Return of the Lord

Laotian Gospel Skit | “ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍາລັງເຄາະປະຕູ” | Welcome the Return of the Lord

1600 |18 ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ລະຄອນສັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກຳລັງເຄາະປະຕູ ອະທິບາຍເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍ ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຄາະທີ່ປະຕູຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາດ້ວຍພຣະທຳຂອງພຣະອົງແນວໃດ ແລະ ຜູ້ບໍລິສຸດ ແລະ ສະຫຼາດຈະສາມາດຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮ່ວມກິນລ້ຽງກັບພຣະເມສານ້ອຍໄດ້ແນວໃດ.

ອາຈານ ຊາງ ຊົວດາວ ລໍຖ້າການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ເມື່ອນ້ອງເຊິນເປັນພະຍານໃຫ້ກັບລາວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກັບມາແລ້ວ, ລາວກໍຍຶດຕິດກັບແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງລາວເອງຢ່າງດື້ດ້ານ ໂດຍເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກັບມາເທິງເມກ ແລະ ປິດປະຕູຫົວໃຈຂອງລາວໃສ່ຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເທື່ອນີ້ ນ້ອງເຊິນສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກັບອາຈານ ຊາງ ແລະ ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບໃນພຣະຄຳພີທີ່ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກັບມາຢ່າງລັບໆ, ໃນເນື້ອໜັງທີ່ບັງເກີດຈາກມະນຸດເພື່ອກ່າວພຣະທຳໃໝ່ ແລະ ຊໍາລະລ້າງມະນຸດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະປາກົດຢ່າງເປີດເຜີຍເພື່ອໃຫ້ລາງວັນແກ່ຄົນດີ ແລະ ລົງໂທດຄົນຊົ່ວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ອາຈານ ຊາງ ກໍເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ເຄາະປະຕູຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກະແຈສໍາຄັນໃນການຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຄືການສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອອາຈານ ຊາງໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂໍ້ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ລາວກໍເປີດປະຕູສູ່ຫົວໃຈຂອງລາວ ແລະ ຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ສະແດງເພີ່ມເຕີມ
ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ