ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງທ່າມກາງມະນຸດ

10 ເດືອນມີນາ 2019

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ

ໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນທິດຕາເວັນອອກ,

ເໝືອນກັບທີ່ດວງຕາເວັນອັນຊອບທຳທີ່ກຳລັງຂຶ້ນ;

ມະນຸດຊາດໄດ້ເຫັນແສງສະຫວັນທີ່ແທ້ຈິງປະກົດຂຶ້ນ.

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຊອບທຳ ແລະ ສະຫງ່າງາມ,

ເຕັັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ

ເຊື່ອງລີ້ແບບຕໍ່າຕ້ອຍທ່າມກາງມະນຸດ,

ປະກາດຄວາມຈິງ, ກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ.

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຢູ່ກັບພວກເຮົາໜ້າຕໍ່ໜ້າ

ພຣະເຈົ້າທີ່ເຈົ້າກະຫາຍຫາ, ພຣະເຈົ້າທີ່ຂ້ານ້ອຍລໍຖ້າ,

ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະກົດຕົວແກ່ພວກເຮົາຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.

ພວກເຮົາສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ,

ພວກເຮົາປາຖະໜາຫາຄວາມຊອບທຳ;

ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທຳໄດ້ລົງມາຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດ.

ເຈົ້າຮັກພຣະເຈົ້າ, ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະເຈົ້າ

ມະນຸດຊາດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນໃໝ່.

ຜູ້ຄົນເຊື່ອຟັງ, ປະຊາຊາດນະມັດສະການ

ພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ.

II

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ສຳແດງຄວາມຈິງ

ແລະ ນໍາການພິພາກສາ,

ເປີດເຜີຍອູປະນິໄສອັນຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໂດຍການພິພາກສາ, ການຕີສອນ ແລະ ການທົດລອງແຫ່ງພຣະທຳ,

ພຣະອົງເອົາຊະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ເອົາຊະນະນັ້ນສົມບູນ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊ່າງໂກດຮ້າຍ ແລະ ສະຫງ່າງາມ,

ໄດ້ພິພາກສາ ແລະ ຊຳລະລ້າງຄວາມບໍ່ຊອບທຳຂອງມະນຸດຊາດ,

ໄດ້ທຳລາຍຍຸກແຫ່ງຄວາມມືດທັງໝົດ.

ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທຳປົກຄອງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດໂຮຮ້ອງ, ທຸກຄົນຍິນດີ;

ຫໍເຕັ້ນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງມະນຸດແລ້ວ.

ຈັກກະວານສັ່ນໄຫວ ແລະ ປະຊາຊາດນະມັດສະການ,

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຖືກປະຕິບັດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດໂຮຮ້ອງ, ທຸກຄົນຍິນດີ;

ຫໍເຕັ້ນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງມະນຸດແລ້ວ.

ຈັກກະວານສັ່ນໄຫວ ແລະ ປະຊາຊາດນະມັດສະການ,

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຖືກປະຕິບັດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ແນະນຳ:

Lao Christian Song | “ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ”

https://lo.kingdomsalvation.org/videos/God-s-work-has-been-completed-mv.html

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ