ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ”

26 ເດືອນກັນຍາ 2019

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ຄືພຣະອົງຜູ້ທີ່ຮັກຂ້ານ້ອຍ.

ຈາກໂລກທີ່ສົກກະປົກ ພຣະອົງໄດ້ເລືອກຂ້ານ້ອຍ!

ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ, ແມ່ນແລ້ວ,

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຢູ່ຕໍໍໜ້າພຣະອົງ,

ໃຊ້ຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກ,

ຊື່ນຊົມພຣະທຳຂອງພຣະອົງທຸກວັນ.

ມື້ນີ້ ຊ່າງໂຊກດີ

ເພາະວ່າພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີສະພາບດີຂຶ້ນ!

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກປະຕິບັດຄື

ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.

ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກເຮັດຄື

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຕໍ່ພຣະອົງ.​

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ຈະຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ!

ມັນຄືສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການປະຕິບັດ.

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ພຣະອົງຍ່າງຢູ່ທ່າມກາງຄຣິສຕະຈັກ.

ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງ

ກ່ຽວກັບນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.

ພຣະອົງລິຮານ ແລະ ຈັດການພວກຂ້ານ້ອຍ,

ແມ່ນແລ້ວ, ພຣະອົງລິຮານ ແລະ ຈັດການພວກຂ້ານ້ອຍ:

ການກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານທັງໝົດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ.​

ພຣະອົງຕັດສິນຈິນຕະນາການ

ແລະ ຄວາມຄິດທັງໝົດຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ

ເພື່ອຊຳລະລ້າງພວກຂ້ານ້ອຍ.

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກປະຕິບັດຄື

ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.

ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກເຮັດຄື

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຕໍ່ພຣະອົງ.​

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ຈະຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ!

ມັນຄືສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການປະຕິບັດ.

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍພວກຂ້ານ້ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນ.

ພຣະອົງກ່າວພຣະທຳທຸກວັນເພື່ອສະໜອງອາຫານ

ແລະ ໃຫ້ນໍ້າພວກຂ້ານ້ອຍ.

ຜ່ານຄວາມຍາກລຳບາກ

ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຂ້ານ້ອຍ,

ຕະຫຼອດຄວາມຍາກລຳບາກ

ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານທັງໝົດຂອງຂ້ານ້ອຍ,

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງໄດ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງຂ້ານ້ອຍສະເໝີ.

ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນພຣະທຳຂອງພຣະອົງ,

ຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ.

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກປະຕິບັດຄື

ຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ.

ສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກເຮັດຄື

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຕໍ່ພຣະອົງ.​

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ຈະຕອບແທນຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ!

ມັນຄືສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການປະຕິບັດ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ