ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ”

26 ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຄຣິດຕະຈັກໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໂດດດ່ຽວ.

ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພຣະອົງຢູ່ທີ່ໃດ?

ດວງເດືອນຄືບຄານສູ່ຍອດຕົ້ນໄມ້,

ແສງສະຫວ່າງຂອງມັນງົດງາມ, ຄືກັບຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ, ພຣະອົງຢູ່ທີ່ໃດ?

ພຣະອົງໄດ້ຍິນຂ້ານ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ບໍ?

ແມ່ນໃຜອີກທີ່ຈະມອບຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະສົນໃຈຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະດູແລຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຖະໜອມຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ດວງເດືອນ, ອີກບໍ່ດົນກໍກັບຄືນສູ່ອີກສົ້ນໜຶ່ງທີ່ແສນໄກຂອງສະຫວັນ.

ຢ່າເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍກັງວົນເລີຍ.

ກະລຸນາສະແດງຄວາມຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພຣະອົງຮັບຮູ້ດ້ວຍເທີ້ນ.

ຢ່າລືມທີ່ຈະເອົາຄວາມຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍໄປກັບພຣະອົງເລີຍ.

ຫ່ານປ່າບິນໄປໄກແສນໄກ, ຄູ່ແລ້ວຄູ່ເລົ່າ

ພວກມັນສາມາດນໍາຂ່າວຄາວຂອງຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍກັບມາໄດ້ບໍ?

ຫ່ານປ່າເອີຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຢືມປີກຂອງເຈົ້າດ້ວຍເທີ້ນ,

ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະບິນກັບຄືນສູ່ບ້ານທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຂ້ານ້ອຍຈະຕອບແທນຄວາມຫ່ວງໄຍ

ເຊິ່ງຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ສຳແດງແກ່ຂ້ານ້ອຍ,

ແລະ ບອກຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ໃຫ້ກັງວົນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະມອບຄຳຕອບທີ່ຊື່ນຊົມຍິນດີໃຫ້ກັບພຣະອົງ

ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ພຣະອົງຊົງຊໍາລະນັ້ນສູນເສຍເປົ່າ.

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ

ແລະ ປະຖິ້ມຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຈັບປວດທີ່ເລື່ອນລອຍໄປມານີ້.

ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຈະບິນໄປຈາກຄວາມຮັ່ງມີທາງໂລກ.

ຂ້ານ້ອຍຈະຕອບແທນຄວາມຫ່ວງໄຍ

ເຊິ່ງຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ສຳແດງແກ່ຂ້ານ້ອຍ,

ແລະ ບອກຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ໃຫ້ກັງວົນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະມອບຄຳຕອບທີ່ຊື່ນຊົມຍິນດີໃຫ້ກັບພຣະອົງ

ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ພຣະອົງຊົງຊໍາລະນັ້ນສູນເສຍເປົ່າ.

ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ພຣະອົງຊົງຊໍາລະນັ້ນສູນເສຍເປົ່າ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ແນະນຳ:

Lao Christian Song | "ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ"

https://lo.godfootsteps.org/videos/come-before-God-often-mv.html

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ