ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ, ຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົ້າ

04 ເດືອນກັນຍາ 2021

ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບພອນບໍ?

ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບພອນບໍ?

ພຣະເຈົ້າຮັກທຸກຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອພຣະອົງ

ແລະ ອຸທິດຕົນເພື່ອພຣະອົງຢ່າງຈິງໃຈ.

ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງທຸກຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ

ແລະ ເຖິງກັບຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະຖິ້ມຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈກັບພຣະອົງ

ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງຈະປະທານພອນໃຫ້ຄົນໆນັ້ນເປັນສອງເທົ່າ.

ພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດບັນດາຜູ້ທີ່ເນລະຄຸນ ແລະ

ລະເມີດຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງເປັນສອງເທົ່າ

ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ອຍພວກເຂົາໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົ້າ!

ແນ່ນອນ ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ

ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອພຣະອົງຢ່າງຈິງໃຈ.

ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ອຸທິດຕົວເອງເພື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ

ພຣະອົງຈະປະທານພອນທັງໝົດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.

ຈົ່ງຖວາຍຕົນເອງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງສິ້ນເຊີງ!

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກິນ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້ານຸ່ງຫົ່ມ ແລະ

ອະນາຄົດຂອງເຈົ້າລ້ວນຢູ່ໃນມືຂອງພຣະອົງ

ພຣະອົງຈະຈັດແຈງທຸກສິ່ງຢ່າງເໝາະສົມ

ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະສາມາດມີຄວາມສຸກຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ

ເຊິ່ງເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນໃຊ້ໝົດຈັກເທື່ອ.

ນີ້ກໍຍ້ອນເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ

“ສຳລັບຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະເພື່ອເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ

ເຮົາຈະອວຍພອນເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແນ່ນອນ”.

ພອນທັງໝົດຈະມາສູ່ທຸກຄົນທີ່

ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງໃຈ.

ພຣະເຈົ້າຮັກທຸກຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອພຣະອົງ

ແລະ ອຸທິດຕົນເພື່ອພຣະອົງຢ່າງຈິງໃຈ.

ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງທຸກຄົນທີ່ເກີດຈາກພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ

ແລະ ເຖິງກັບຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະຖິ້ມຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈກັບພຣະອົງ

ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງຈະປະທານພອນໃຫ້ຄົນໆນັ້ນເປັນສອງເທົ່າ.

ພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດບັນດາຜູ້ທີ່ເນລະຄຸນ ແລະ

ລະເມີດຄວາມເມດຕາຂອງພຣະອົງເປັນສອງເທົ່າ

ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ອຍພວກເຂົາໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພຣະເຈົ້າ!

ແນ່ນອນ ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບັດຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ

ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອພຣະອົງຢ່າງຈິງໃຈ.

ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ອຸທິດຕົວເອງເພື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງນັ້ນ

ພຣະອົງຈະປະທານພອນທັງໝົດຂອງພຣະອົງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ.

ຈົ່ງຖວາຍຕົນເອງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງສິ້ນເຊີງ!

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກິນ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້ານຸ່ງຫົ່ມ ແລະ

ອະນາຄົດຂອງເຈົ້າລ້ວນຢູ່ໃນມືຂອງພຣະອົງ

ພຣະອົງຈະຈັດແຈງທຸກສິ່ງຢ່າງເໝາະສົມ

ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະສາມາດມີຄວາມສຸກຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ

ເຊິ່ງເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນໃຊ້ໝົດຈັກເທື່ອ.

ນີ້ກໍຍ້ອນເຮົາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ

“ສຳລັບຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະເພື່ອເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ

ເຮົາຈະອວຍພອນເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແນ່ນອນ”.

ພອນທັງໝົດຈະມາສູ່ທຸກຄົນທີ່

ເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງໃຈ.

ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບພອນບໍ?

ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບພອນບໍ?

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ