ເວລາ

04 ເດືອນກັນຍາ 2021

ຈິດວິນຍານທີ່ໂດດດ່ຽວໄດ້ເດີນທາງມາທີ່ນີ້ຈາກທາງໄກ.

ເພື່ອຄົ້ນຫາອະດີດ, ສືບຫາອະນາຄົດ

ມັນເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ, ເພື່ອສະແຫວງຄວາມຝັນ.

ມັນເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ, ເພື່ອສະແຫວງຄວາມຝັນ.

ມັນບໍ່ຮູ້ວ່າມັນມາຈາກໃສ ຫຼື ມັນກຳລັງຈະໄປໃສ.

ເກີດມາດ້ວຍນໍ້າຕາ, ຫາຍໄປໃນຄວາມໂສກເສົ້າ

ເກີດມາດ້ວຍນໍ້າຕາ, ຫາຍໄປໃນຄວາມໂສກເສົ້າ

ມັນດີ້ນຮົນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກຢຽບໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ຕີນ.

ການມາຂອງພຣະອົງສິ້ນສຸດຊີວິດທີ່ລຳບາກ

ຊີວິດທີ່ລ່ອງລອຍໄປມາ.

ຂ້ານ້ອຍເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງ ແລະ

ຕ້ອນຮັບແສງສະຫວ່າງແຫ່ງອະລຸນ.

ເມື່ອຈ້ອງເບິ່ງໄກໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໝອກ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຫຼຽວເຫັນຮູບຮ່າງຂອງພຣະອົງ.

ນັ້ນຄືລັດສະໝີຈາກໃບໜ້າຂອງພຣະອົງ.

ມື້ວານ, ຂ້ານ້ອຍລ່ອງລອຍໃນຕ່າງແດນ

ມື້ນີ້ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພົບຫົນທາງກັບເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ໂດຍເຕັມໄປດ້ວຍບາດແຜ, ບໍ່ມີລັກສະນະຂອງມະນຸດ

ຂ້ານ້ອຍຮ້ອງຄໍ່າຄວນວ່າ ຊີວິດຂອງມະນຸດເປັນພຽງຄວາມຝັນ.

ການມາຂອງພຣະອົງສິ້ນສຸດຊີວິດທີ່ລຳບາກ

ຊີວິດທີ່ລ່ອງລອຍໄປມາ.

ບໍ່ມີການພະເນຈອນອີກຕໍ່ໄປ, ບໍ່ມີການຫຼົງທາງອີກຕໍ່ໄປ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຮອດເຮືອນແລ້ວ.

ຂ້ານ້ອຍເຫັນເສື້ອຄຸມສີຂາວຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນລັດສະໝີຈາກໃບໜ້າຂອງພຣະອົງ.

ການມາຂອງພຣະອົງສິ້ນສຸດຊີວິດທີ່ລຳບາກ

ຊີວິດທີ່ລ່ອງລອຍໄປມາ.

ບໍ່ມີການພະເນຈອນອີກຕໍ່ໄປ, ບໍ່ມີການຫຼົງທາງອີກຕໍ່ໄປ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຮອດເຮືອນແລ້ວ.

ຂ້ານ້ອຍເຫັນເສື້ອຄຸມສີຂາວຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນລັດສະໝີຈາກໃບໜ້າຂອງພຣະອົງ.

ວົງຈອນການເກີດໃໝ່ຫຼາຍຄັ້ງ, ເວລາທີ່ລໍຖ້າຫຼາຍປີ

ແລ້ວຕອນນີ້ ຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ມາແລ້ວ.

ຈິດວິນຍານທີ່ໂດດດ່ຽວບໍ່ໂສກເສົ້າອີກຕໍ່ໄປ

ມັນໄດ້ຄົ້ນພົບຫົນທາງຂອງມັນແລ້ວ.

ຄວາມຝັນເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger