ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ພຣະເຈົ້າເຊີດຊູຄົນທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ”

23 ເດືອນສິງຫາ 2021

ສຳລັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຄົນໆໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່

ຫຼື ຄົນບໍ່ສຳຄັນກໍຕາມ

ຕາບໃດທີ່ເຂົາສາມາດຟັງພຣະອົງ

ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງມອບໝາຍໃຫ້

ພ້ອມທັງສາມາດຮ່ວມມືໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ

ເພື່ອວ່າ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ

ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງຈະສາມາດ

ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ

ແລ້ວການກະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄູ່ຄວນແກ່ການຈາລຶກຈາກພຣະອົງ

ແລະ ໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຖະນຸຖະໜອມຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ

ພຣະອົງຮັກຫອມການກະທຳຂອງພວກເຂົາ

ພ້ອມຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ຫາ

ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

ສຳລັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຄົນໆໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່

ຫຼື ຄົນບໍ່ສຳຄັນກໍຕາມ

ຕາບໃດທີ່ເຂົາສາມາດຟັງພຣະອົງ

ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງມອບໝາຍໃຫ້

ພ້ອມທັງສາມາດຮ່ວມມືໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ

ເພື່ອວ່າ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ

ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງຈະສາມາດ

ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ

ແລ້ວການກະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄູ່ຄວນແກ່ການຈາລຶກຈາກພຣະອົງ

ແລະ ໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຖະນຸຖະໜອມຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ

ພຣະອົງຮັກຫອມການກະທຳຂອງພວກເຂົາ

ພ້ອມຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ຫາ

ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າຖະນຸຖະໜອມຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ

ພຣະອົງຮັກຫອມການກະທຳຂອງພວກເຂົາ

ພ້ອມຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ຫາ

ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ