ການຕໍ່ສູ້ຝ່າຍວິນຍານ

03 ເດືອນມີນາ 2022

ໂດຍ ຢາງຈີ້, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ, “ຈາກເວລາທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຄົນໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນແຮງຈູງໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຢ່າງ. ເມື່ອເຈົ້າບໍ່ນໍາຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ, ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ແຮງຈູງໃຈທຸກຢ່າງຂອງເຈົ້າແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ເມື່ອມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າ ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຢ່າງພາຍໃນຕົວເຈົ້າ. ສະນັ້ນ ເມື່ອພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສົມບູນແບບ, ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສຳນຶກວ່າ ມີແນວຄິດຫຼາຍຢ່າງພາຍໃນຕົວພວກເຂົາທີ່ກຳລັງຂັດຂວາງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າຜິດໄປ, ຖ້າເຈົ້າສາມາດຢຸດປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ສາມາດເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍຶດໝັ້ນໃນຕໍາແໜ່ງຂອງເຈົ້າໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ, ສິ່ງນີ້ກໍພິສູດແລ້ວວ່າ ເຈົ້າໄດ້ກໍ່ການກະບົດຕໍ່ເນື້ອໜັງແລ້ວ. ເມື່ອເຈົ້າກໍ່ການກະບົດຕໍ່ເນື້ອໜັງ ກໍຈະມີສົງຄາມເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຕົວເຈົ້າໂດຍຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້. ຊາຕານຈະພະຍາຍາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນປະຕິບັດຕາມມັນ, ຈະພະຍາຍາມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມແນວຄິດແຫ່ງເນື້ອໜັງ ແລະ ປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງເນື້ອໜັງ, ແຕ່ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ເຍືອງທາງໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ໃນເວລານີ້ ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າແລ້ວວ່າ ເຈົ້າຈະຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ຫຼື ຕິດຕາມຊາຕານ. ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນນໍາຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຫຼັກໆກໍແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນພວກເຂົາ, ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງພວກເຂົາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສຳຜັດຜູ້ຄົນໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ເຍືອງທາງໃຫ້ກັບພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ ເບື້ອງຫຼັງທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນມີການຕໍ່ສູ້ ນັ້ນກໍຄື: ທຸກຄັ້ງທີ່ຜູ້ຄົນນໍາຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ ຫຼື ນໍາຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດກໍຈະມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເບິ່ງຄືປົກກະຕິກັບເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາ, ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ການຕໍ່ສູ້ເອົາເປັນເອົາຕາຍໄດ້ດໍາເນີນຂຶ້ນໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮຸນແຮງນີ້, ຫຼັງຈາກການໄຕ່ຕອງຢ່າງໜັກຈຶ່ງຈະສາມາດຕັດສິນໄຊຊະນະ ຫຼື ຄວາມພ່າຍແພ້ໄດ້. ຄົນໃດໜຶ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະຫົວ ຫຼື ຈະໄຫ້ດີ. ເພາະແຮງຈູງໃຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ຢູ່ພາຍໃນຜູ້ຄົນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ພາລະກິດສ່ວນຫຼາຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ, ເມື່ອຜູ້ຄົນນໍາຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ເມື່ອເວລານໍາຄວາມຈິງນີ້ເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ ແລະກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໃນທີ່ສຸດ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຈະມີຜູ້ຄົນລັ່ງນໍ້າຕາແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງນັບບໍ່ຖ້ວນ. ເປັນຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ນີ້, ຜູ້ຄົນຈຶ່ງອົດກັ້ນຕໍ່ການທົນທຸກທໍລະມານ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມ; ນີ້ແມ່ນການທົນທຸກທໍລະມານທີ່ແທ້ຈິງ. ເມື່ອການຕໍ່ສູ້ມາເຖິງເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າສາມາດຢືນຢູ່ຂ້າງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້, ເຈົ້າກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈໄດ້(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ). ຫຼັງຈາກອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າການປະຕິບັດຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຝ່າຍວິນຍານກໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆ. ເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນ, ນ້ອງໄພ້ຂອງຂ້ອຍຖືກເປີດເຜີຍວ່າເປັນຄົນຊົ່ວ. ຄຣິດຕະຈັກຕັ້ງໃຈຈະຂັບໄລ່ລາວ, ແຕ່ຂ້ອຍຖຸືກຈຳກັດດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງໄດ້. ໃນໃຈຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍໄດ້ດີ້ນລົນໄປມາ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງເປັນທຸກ. ໃນທີ່ສຸດ, ຜ່ານການພິພາກສາ ແລະ ການເປີດເຜີຍຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຂ້ອຍເຫັນຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນຮັບທີ່ຕາມມາຂອງການເຮັດຕາມອາລົມໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ເມື່ອນັ້ນເອງຂ້ອຍຈິ່ງສາມາດປະຖິ້ມເນື້ອໜັງຂອງຕົວເອງໄດ້, ປ່ອຍວາງອາລົມຂອງຕົນ, ເປີດໂປງ ແລະ ປະຕິເສດຄົນຊົ່ວ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຊື່ນຊົມຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດຄວາມຈິງ.

ມັນແມ່ນໃນປີ 2017 ທີ່ຂ້ອຍກັບມາຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຢູ່ໃນຄຣິດຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍ. ໃນທີ່ປະຊຸມ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍບອກຂ້ອຍວ່າໃນໄລຍະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລາວໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາຄຣິດຕະຈັກ, ໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມ, ຮານບິງ, ນ້ອງໄພ້ຂອງຂ້ອຍໄດ້ພະຍາຍາມອວດອ້າງດ້ວຍການກ່າວຄຳເວົ້າທີ່ຜິວເຜີນ ແລະ ຫຼັກຄຳສອນ. ທຸກບ່ອນທີ່ລາວໄປ, ລາວໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໆລາວໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ລາວໄດ້ທົນທຸກແນວໃດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນນະມັດສະການ ແລະ ຟັງລາວ. ຫຼັງຈາກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໄດ້ເວົ້າກັບລາວກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ, ລາວບໍ່ໄດ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມຈິງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ໄດ້ສິດສອນຄົນອື່ນຢ່າງດູຖູກ. ການບັນຍາຍຂອງລາວເຮັດໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບາງຄົນຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ຄິດລົບ ແລະ ເສຍຄວາມສົນໃຈທັງໝົດໃນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ຕໍ່ມາ, ຮານບິງກໍ່ຖືກປ່ຽນແທນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໄຕ່ຕອງ ແລະ ມາເຂົ້າໃຈຕົວເອງ ແລະ ລາວຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຍຸແຍ່ ແລະ ການວິວາດໃນໝູ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ຂັດຂວາງຊີວິດຄຣິດຕະຈັກ. ຜູ້ນຳຄຣິດຕະຈັກໄດ້ສົນທະນາກັບລາວຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ຍັງໄດ້ຈັດການລາວ ແລະ ວິຈານລາວ, ແຕ່ລາວກໍ່ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບສິ່ງໃດເລີຍ. ລາວຍັງຄົງບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ສືບຕໍ່ກະຈາຍຄວາມຄິດລົບ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສື່ອມຊາມທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄຣິດຕະຈັກ... ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຍິນຮານບິງກຳລັງປະພຶດຕົວແບບນີ້, ຂ້ອຍກໍ່ໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. ຂ້ອຍລະນຶກເຖິງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ: “ຜູ້ທີ່ລະບາຍຄໍາເວົ້າທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເຈດຕະນາຮ້າຍຂອງພວກເຂົາພາຍໃນຄຣິສຕະຈັກ, ຜູ້ທີ່ປ່ອຍຂ່າວລື, ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ແລະ ສ້າງພັກສ້າງພວກໃນທ່າມກາງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ພວກເຂົາຄວນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນຕອນນີ້ແມ່ນຍຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈຶງຖືກຈໍາກັດ ຍ້ອນພວກເຂົາຈະພົບພໍ້ກັບການກໍາຈັດຢ່າງແນ່ນອນ. ທຸກຄົນທີ່ຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມແມ່ນມີອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມ. ບາງຄົນພຽງແຕ່ມີອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນແມ່ນແຕກຕ່າງ: ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານ ແຕ່ທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາຍັງຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍອີກດ້ວຍ. ຄຳເວົ້າ ແລະ ການກະທຳຂອງພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມແບບຊາຕານ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຊາຕານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຕົວຈິງ. ພຶດຕິກຳຂອງພວກເຂົາຂັດຂວາງ ແລະ ລົບກວນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ມັນເຮັດໃຫ້ທາງເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງອ່ອນແອລົງ ແລະ ມັນທໍາລາຍຊີວິດທີ່ປົກກະຕິໃນຄຣິສຕະຈັກ. ບໍ່ໄວກໍຊ້າ ໝາປ່າເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າຂອງແກະຈະຖືກກໍາຈັດອອກ; ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິແຫ່ງການປະຕິເສດ ແມ່ນຄວນຖືກນໍາໃຊ້ຕໍ່ລູກສະໝຸນເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊາຕານ. ພຽງແຕ່ສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງເປັນການຢືນຢູ່ຂ້າງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດແບບນັ້ນກໍກິ້ງເກືອກຢູ່ໜອງຕົມກັບຊາຕານ(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາເຕືອນເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ). ເມື່ອຂ້ອຍຈື່ຈຳບົດຄວາມນີ້ຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເມື່ອຖືກວັດແທກດ້ວຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ທຳມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງຮານບິງນັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນຂອງຄົນຊົ່ວຮ້າຍ. ຜູ້ນຳຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງລາວທຽບໃສ່ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວສາມາດເສຍສະຫຼະ ແລະ ອຸທິດຕົນ ແລະ ສາມາດທົນທຸກ ແລະ ຈ່າຍລາຄາໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລາວ, ລາວອວດດີ ແລະ ຖືວ່າຕົວເອງສຳຄັນ, ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງເລີຍ, ເຮັດຕາມອຳເພີໃຈ ແລະ ຟ້າວຟັ່ງ, ລົບກວນຊີວິດຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ປະຕິເສດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົນແມ່ນວ່າໄດ້ຖືກບອກແລ້ວກໍ່ຕາມ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຄົນຊົ່ວ. ອີງຕາມລະບຽບການຂອງການຈັດຕຽມເຮັດວຽກຂອງເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄົນເຊັ່ນນີ້ຕ້ອງຖືກຂັບໄລ່. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍິນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຫຼາຍໆຄົນເວົ້າວ່າ ລາວຄວນຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຄຣິດຕະຈັກ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຂັດແຍ່ງຫຼາຍ: ຈາກການແນມເບິ່ງພຶດຕິກຳຂອງລາວ, ຂ້ອຍສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າລາວເປັນຄົນຊົ່ວແທ້ໆ ແລະ ຄວນຖືກໄລ່ອອກ, ແຕ່ລາວເປັນນ້ອງເມຍຂອງຂ້ອຍ ແລະ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍກໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ຂ້ອຍເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ. ຖ້າພວກເຂົາຮຽນຮູ້ວ່າຂ້ອຍລົງຄະແນນໃຫ້ໄລ່ຮານບິງອອກ, ແລ້ວພວກເຂົາຈະບໍ່ຄິດບໍວ່າຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມເມດຕາ, ບໍ່ກະຕັນຍູ ແລະ ບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄອບຄົວ? ຂ້ອຍຈະສາມາດຜະເຊີນໜ້າກັບຄອບຄົວທາງເມຍຂອງຂ້ອຍຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້ແນວໃດ? ແຕ່ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຄຣິດຕະຈັກ, ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຫຼັກການ, ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີວ່າມີຄົນຊົ່ວໃນຄຣິດຕະຈັກແຕ່ບໍ່ໄລ່ລາວອອກ ແລະ ຖ້າຂ້ອຍສືບຕໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຊົ່ວລົບກວນຊີວິດຂອງຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ທຳຮ້າຍຜູ້ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າ, ນັ້ນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງຄົນຊົ່ວ ແລະ ເປັນສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ຂ້ອຍຢ້ານທີ່ຈະຄິດເຖິງເລື່ອງນີ້ໄປຫຼາຍກວ່ານີ້. ໃນເວລານັ້ນ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕິດຢູ່ລະຫວ່າງກ້ອນຫີນ ແລະ ບ່ອນແຂງ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງ. ເອື້ອຍຊູເຫັນວ່າຂ້ອຍກັງວົນໃຈ ແລະ ເວົ້າກັບຂ້ອຍວ່າ “ອ້າຍຢາງ, ຮານບິງໄດ້ລົບກວນຊີວິດຄຣິດຕະຈັກຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ລາວບໍ່ໄດ້ສະແດງໝາຍສຳຄັນຂອງການກັບໃຈແມ່ນແຕ່ນ້ອຍເລີຍ. ຕາມຫຼັກການແລ້ວ, ລາວຄວນຖືກໄລ່ອອກຈາກຄຣິດຕະຈັກ. ນີ້ເປັນການປົກປ້ອງວຽກງານຂອງຄຣິດຕະຈັກ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ! ພວກເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ເຮັດຕາມອາລົມ ແລະ ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາເອງ”. ຫຼັງຈາກຟັງລາວເວົ້າ, ຂ້ອຍຍິ່ງຮູ້ສຶກຂັດແຍ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕອນນັ້ນເອງ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບາງຄົນແນະນຳວ່າ “ຮານບິງໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ລາວໄດ້ປະຖິ້ມຄອບຄົວ ແລະ ອາຊີບຂອງລາວເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຂອງລາວ ແລະ ລາວໄດ້ທົນທຸກຫຼາຍ. ພວກເຮົາຄິດວ່າລາວຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດເພື່ອກັບໃຈອີກ”. ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ, ຂ້ອຍຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເຫຼົ່ານີ້ພຽງແຕ່ເວົ້າແບບນັ້ນຍ້ອນພວກເຂົາຖືກຫຼອກລວງໂດຍຮູບລັກພາຍນອກຂອງຮານບິງກ່ຽວກັບການເຮັດຄວາມດີ ແລະ ຂ້ອຍຄວນສົນທະນາເຖິງຄວາມຈິງກັບພວກເຂົາເພື່ອວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງຮານບິງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດແຍກແຍະທຳມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງລາວໄດ້. ແຕ່ແລ້ວຂ້ອຍກັບຄິດວ່າ ຮານບິງແມ່ນລູກສາວຄົນໂປດຂອງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂ້ອຍ, ແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍສັບສົນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງລາວໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ມີການແຍກແຍະເລີຍ ແລະ ເມຍຂອງຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ອາລົມຫຼາຍເກີນໄປ. ຖ້າຂ້ອຍຕັດສິນໃຈໄລ່ຮານບິງອອກ ແລະ ເປີດໂປງ ແລະ ວິເຄາະພຶດຕິກຳຊົ່ວຂອງລາວກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ແລ້ວຂ້ອຍຈະບໍ່ກະທໍາຜິດຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເມຍຂ້ອຍທັງໝົດບໍ? ຖ້າຂ້ອຍເອີ່ຍຄຳເວົ້າດີໆຈັກສອງສາມຄຳກ່ຽວກັບຮານບິງກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ ແລ້ວກໍ່ສົນທະນາກັບລາວເພື່ອຂໍໃຫ້ລາວກັບໃຈ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນໃດໆອີກຕໍ່ໄປ, ແລ້ວມີໂອກາດທີ່ລາວອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກຈາກຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ວິທີນັ້ນ ຂ້ອຍຈະບໍ່ຕ້ອງເຮັດຜິດຕໍ່ຄອບຄົວເມຍຂອງຂ້ອຍ. ຄວາມຄິດນີ້ໄດ້ບັນເທົາຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍກຳລັງຮູ້ສຶກຢູ່, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈິ່ງເວົ້າກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງວ່າ “ຮານບິງໄດ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ແລະ ໄດ້ເຮັດການລ່ວງລະເມີດໄປແລ້ວແທ້ໆ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະຊ່ວຍຜູ້ຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນໃນຂອບເຂດຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນໃຫ້ໂອກາດລາວກັບໃຈອີກ. ຖ້າລາວເຮັດຊົ່ວອີກ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ສາຍເກີນໄປທີ່ຈະໄລ່ລາວອອກ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວຍອມຮັບມັນດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈໃຈ”. ເມື່ອເອື້ອຍຊູໄດ້ຍິນຂ້ອຍເວົ້າຄຳພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ເບິ່ງຄືວ່າລາວຕ້ອງການເວົ້າຫຍັງບາງຢ່າງ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລາວກໍ່ມິດງຽບຢູ່. ບໍ່ມີໃຜເວົ້າຫຍັງຕື່ມອີກ ແລະ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຄວາມຕຶງຄຽດບາງຢ່າງໃນໃຈຂອງຂ້ອຍໄດ້ທຸເລົາລົງ. ຂ້ອຍຄິດກັບຕົວເອງວ່າ ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການເຮັດຜິດຕໍ່ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ສອງມື້ຕໍ່ມາ, ຂ້ອຍກໍ່ເກີດມີແຜໃນປາກທັງສາມອັນແບບກະທັນຫັນ. ປາກຂອງຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າກຳລັງລຸກໄໝ້; ມັນອອກຮ້ອນແທ້ໆ. ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ເຈັບປວດຫຼາຍຈົນຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເວົ້າ ຫຼື ກິນໄດ້ ແລະ ຄວາມເຈັບນັ້ນຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສະດຸ້ງຕື່ນຕອນກາງຄືນ. ໃນທ່າມກາງຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍໄດ້ອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າວ່າ: “ພຣະເຈົ້າ, ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າບາດແຜທີ່ເຈັບປວດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຢູ່ໃນປາກ ແລະ ລີ້ນຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ; ນີ້ແມ່ນການທີ່ພຣະອົງກຳລັງຂ້ຽນຕີ ແລະ ລົງວິໄນຂ້ານ້ອຍ. ໂອ ພຣະເຈົ້າ! ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາທີ່ຈະກັບໃຈຫາພຣະອົງ”.

ຕໍ່ມາ, ໃນລະຫວ່າງການເຝົ້າດ່ຽວຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍເຫັນບົດຄວາມນີ້ຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ: “ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນມີພຣະອົງໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພວກເຂົາມີຫົວໃຈທີ່ເຄົາລົບນັບຖືພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄືຫົວໃຈທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຄວນເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຮັດຄວນເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພໍໃຈພຣະອົງໄດ້. ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຫົວແຂງ ໂດຍເຮັດໃນສິ່ງຫຍັງກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາພໍໃຈ; ສິ່ງນັ້ນບໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນນັກບຸນ. ຜູ້ຄົນຕ້ອງບໍ່ແລ່ນອາລະວາດ ໂດຍແກວ່ງທຸງຂອງພຣະເຈົ້າໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງວາງທ່າໂອ້ອວດ ແລະ ຫຼອກລວງໄປທຸກແຫ່ງ; ນີ້ແມ່ນການປະພຶດແບບກະບົດທີ່ສຸດ. ຄອບຄົວຕ່າງໆມີກົດລະບຽບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະເທດຊາດຕ່າງໆກໍມີກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ; ແລ້ວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າຍິ່ງບໍ່ມີບໍ? ມາດຕະຖານແຮງຈະບໍ່ເຂັ້ມງວດກວ່າບໍ? ບົດບັນຍັດແຫ່ງການບໍລິຫານຍິ່ງຈະບໍ່ມີຫຼາຍກວ່າບໍ? ຜູ້ຄົນແມ່ນມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ແຕ່ບົດບັນຍັດແຫ່ງການບໍລິຫານຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມອຳເພີີໃຈ. ພຣະເຈົ້າແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ອົດທົນຕໍ່ການລ່ວງເກີນຈາກມະນຸດ; ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍໄດ້. ຜູ້ຄົນບໍ່ຮູ້ສິ່ງນີ້ແທ້ບໍ?(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄໍາເຕືອນເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ). ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສັ່ນເຊັນດ້ວຍຄວາມຢ້ານ. ຂ້ອຍເຫັນວ່າອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງນັ້ນບໍລິສຸດ, ຊອບທຳ ແລະ ບໍ່ມີການກະທໍາຜິດ. ໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດ ແລະ ຄວາມຈິງມີອຳນາດ. ທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຄົນຊົ່ວທີ່ຂັດຂວາງ ແລະ ລົບກວນວຽກງານຄຣິດຕະຈັກແມ່ນຄວາມກຽດຊັງ ແລະ ຄວາມລັງກຽດ. ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ມີການແຍກແຍະ ແຕ່ສືບຕໍ່ຍືນຢູ່ຂ້າງຄົນຊົ່ວ ແລະ ເວົ້າແທນພວກເຂົາ, ທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຄວາມລັງກຽດ ແລະ ໂກດແຄ້ນທີ່ສຸດ. ຮານບິງກໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ເປັນຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຍຸແຍ່ ແລະ ການຜິດຖຽງກັນ, ເປັນຜູ້ທີ່ຂັດຂວາງ ແລະ ລົບກວນວຽກງານຂອງຄຣິດຕະຈັກ, ແມ່ນປະເພດຂອງຄົນຊົ່ວທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍພາລະກິດຂອງພະເຈົ້າ ແລະ ແມ່ນຄົນທີ່ຄວນຖືກໄລ່ອອກ. ແຕ່ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສຳພັນຂອງຂ້ອຍກັບຄອບຄົວເມຍຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈິ່ງເຮັດຂັດກັບຈິດສຳນຶກຂອງຕົວເອງຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງໂດຍການຂາຍຫຼັກການແຫ່ງຄວາມຈິງ. ຂ້ອຍໄດ້ປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຂໍ້ແກ້ຕົວໃຫ້ຄົນຊົ່ວ. ຂ້ອຍຢືນຢູ່ຂ້າງຄົນຊົ່ວ ແລະ ເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງລາວ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຄົນຊ່ວຍ ແລະ ເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄົນຊົ່ວບໍ? ພຣະເຈົ້າໃຫ້ກຽດຂ້ອຍໂດຍການມອບໜ້າທີ່ການເປັນຜູ້ນຳໃຫ້ຂ້ອຍ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພຣະອົງເລີຍ. ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດມັນ, ກົງກັນຂ້າມກັບມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼອກລວງໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຮັກສາຄົນຊົ່ວຢູ່ໃນຄຣິດຕະຈັກ, ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ລົບກວນຊີວິດຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຮູ້ດີ ແລະ ຈົງໃຈເຮັດໃຫ້ເຄືອງໃຈອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າ! ການກະທຳຂອງຂ້ອຍອາດຫຼອກລວງຄົນອື່ນ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ສາມາດຫຼອກລວງພຣະເຈົ້າໄດ້. ພຣະເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາ. ພຣະອົງຈະຊົງອົດທົນກັບຄົນຄືຂ້ອຍຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທຳດ້ວຍຄວາມຫຸນຫັນຕາມອຳເພີໃຈໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດການລ່ວງລະເມີດແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກັບໃຈ, ພຣະເຈົ້າຈະກຳຈັດຂ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈິ່ງຟ້າວອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອກັບໃຈ. ຫຼັງຈາກທີ່ສົນທະນາເລື່ອງນີ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຄົນ, ພວກເຮົາສັງລວມລາຍການໆກະທຳຊົ່ວຂອງຮານບິງ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ລາວຖືກໄລ່ອອກຈາກຄຣິດຕະຈັກ. ຫຼັງຈາກທີ່ຂ້ອຍພົບຄວາມປະສົງທີ່ຈະຫັນຫຼັງກັບໄປໃນທິດທາງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຜໃນປາກຂອງຂ້ອຍກໍ່ຫາຍດີຢ່າງລຶກລັບ.

ສອງມື້ຕໍ່ມາ, ຂ້ອຍໄປເຮືອນແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍເພື່ອເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງ ແລະ ຮານບິງກໍ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນດ້ວຍ. ເມື່ອລາວເຫັນຂ້ອຍ, ລາວເບິ່ງຂ້ອຍແບບເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ແລ້ວກໍ່ຫັນໜີ ແລະ ອອກໄປ. ແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍເວົ້າໃສ່ຂ້ອຍຢ່າງໃຈຮ້າຍວ່າ “ນ້ອງໄພ້ຂອງເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ໄດ້ທົນທຸກຫຼາຍເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດ. ບຸກຄົນໃດທີ່ບໍ່ມີອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມ? ຖ້າຄຣິດຕະຈັກໄລ່ລາວອອກ, ແລ້ວລາວຈະບໍ່ເສຍໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຈຮ້າຍກັບລາວໄດ້ຂະໜາດນີ້!” ເມຍຂອງຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າມາເວົ້າແທນຮານບິງ. ເມື່ອເຫັນພວກເຂົາອາລົມຂຶ້ນປານນັ້ນ ແລະ ພວກເຂົາມີການແຍກແຍະເລັກນ້ອຍຕໍ່ກັບຮານບິງ, ຂ້ອຍຈິ່ງສົນທະນາກັບພວກເຂົາກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງລາວ. ແຕ່ແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍບໍ່ຍອມຟັງເລີຍ. ກົງກັນຂ້າມ, ລາວຮ້ອງໃສ່ຂ້ອຍຢ່າງໂກດແຄ້ນໃນຂະນະທີ່ນ້ຳຕາໄຫຼອອກມາຈາກຕາຂອງລາວ. ເມື່ອເຫັນຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງລາວ, ເມຍຂອງຂ້ອຍກໍ່ຢືນຂຶ້ນຕິຕຽນຂ້ອຍເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອເຫັນສິ່ງທັງໝົດນີ້, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອ່ອນແອ ແລະ ເສົ້າໝອງຫຼາຍຈົນຂ້ອຍກິນບໍ່ໄດ້. ຄືນນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍນອນຢູ່ເທິງຕຽງ, ຂ້ອຍນອນພິກຕົວໄປມາ, ບໍ່ສາມາດນອນຫຼັບໄດ້ບໍ່ວ່າຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມຢ່າງໜັກກໍ່ຕາມ. ດ້ານໜຶ່ງ, ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄລ່ຄົນຊົ່ວອອກເພື່ອປົກປ້ອງວຽກຂອງຄຣິດຕະຈັກ, ແຕ່ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ມີການກ່າວຫາຈາກເມຍ ແລະ ແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ຖ້າຂ້ອຍໄລ່ນ້ອງໄພ້ອອກ, ຂ້ອຍກໍ່ຈະເຮັດຜິດຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເມຍທັງໝົດ, ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສຳພັນຂອງຂ້ອຍກັບເມຍຂອງຂ້ອຍ ແລະ ອາດນຳໄປສູ່ການແຕກແຍກຂອງຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍເອງ. ແຕ່ການອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຊົ່ວຢູ່ໃນຄຣິດຕະຈັກອາດເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ. ເມື່ອຄິດເຖິງເລື່ອງທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສົ້າໝອງ ແລະ ຂັດແຍ່ງກັນຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງຈິງຈັງ: “ພຣະເຈົ້າ, ຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກອ່ອນແອຫຼາຍ. ກ່ຽວກັບການຂັບໄລ່ຮານບິງ, ຂ້ານ້ອຍບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະອົງ, ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຖືກຈຳກັດດ້ວຍອາລົມຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ ມີບັນຫາໃນການນຳຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດ. ຂ້ານ້ອຍຮ້ອງຂໍພຣະອົງປະທານຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ແລະ ນຳທາງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເອົາຊະນະກອງກຳລັງແຫ່ງຄວາມມືດ, ເພື່ອວ່າຂ້ານ້ອຍອາດຢືນຢັດ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ”.

ຫຼັງຈາກຂ້ອຍອະທິຖານ, ຂ້ອຍກໍ່ອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕື່ມອີກ: “ໃນທຸກບາດກ້າວຂອງພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດໃນຜູ້ຄົນນັ້ນ, ເບິ່ງຈາກພາຍນອກ ມັນຄືກັບວ່າເປັນການປະຕິບັດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງຜູ້ຄົນ ເໝືອນກັບວ່າມັນເກີດຈາກການຈັດແຈງຂອງມະນຸດ ຫຼື ການແຊກແຊງຂອງມະນຸດ. ແຕ່ໃນເບື້ອງຫຼັງແລ້ວ ທຸກບາດກ້າວຂອງພາລະກິດ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນການເດີມພັນທີ່ຊາຕານສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນຍຶດໝັ້ນໃນຄຳພະຍານທີ່ພວກເຂົາມີໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຕອນທີ່ໂຢບຖືກທົດລອງ ຕົວຢ່າງ: ໃນເບື້ອງຫຼັງແລ້ວ ຊາຕານກຳລັງເດີມພັນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໂຢບແມ່ນການກະທຳຂອງມະນຸດ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງມະນຸດ(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີພຽງແຕ່ການຮັກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນການເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ). “ພວກເຈົ້າທຸກຄົນເວົ້າວ່າພວກເຈົ້າຄຳນຶງເຖິງພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະປົກປ້ອງປະຈັກພະຍານຂອງຄຣິສຕະຈັກ ເຈົ້າເປັນຄົນເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາບໍ? ຈົ່ງຖາມຕົວເອງວ່າ: ເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ສະແດງການພິຈາລະນາຕໍ່ພາລະຂອງພຣະອົງບໍ? ເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດຄວາມຊອບທຳເພື່ອພຣະອົງໄດ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດຢືນຂຶ້ນ ແລະ ເວົ້າເພື່ອເຮົາໄດ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດນຳເອົາຄວາມຈິງສູ່ການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເດັດດ່ຽວບໍ? ເຈົ້າກ້າພໍທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການກະທຳທັງໝົດຂອງຊາຕານບໍ? ເຈົ້າຈະສາມາດແຍກອາລົມຂອງເຈົ້າອອກ ແລະ ເປີດໂປງຊາຕານເພື່ອຄວາມຈິງຂອງເຮົາໄດ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເຈດຕະນາຂອງເຮົາຖືກຕື່ມເຕັມໃນຕົວເຈົ້າໄດ້ບໍ? ເຈົ້າໄດ້ມອບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບໍ? ເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາບໍ? ຈົ່ງຕັ້ງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ກັບຕົວເຈົ້າເອງ ແລະ ຄິດເຖິງພວກມັນເລື້ອຍໆ(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດໃນຕົ້ນເດີມ, ບົດທີ 13). ທຸກຄຳຖາມທີ່ດູໝິ່ນຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຽບແທງຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງພຣະອົງໃນພວກມັນ. ພຣະເຈົ້າຫວັງວ່າຂ້ອຍຈະຮັບມືກັບເລື່ອງການຂັບໄລ່ຄົນຊົ່ວໂດຍບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ອາລົມ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ້ອຍຈະຢືນຢູ່ຂ້າງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຈິງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ. ຂ້ອຍຄິດເຖິງວຽກໃນລະຫວ່າງການທົດລອງ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ໂດຍຜິວເຜີນແລ້ວຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາວຖືກປຸ້ນໄປ, ລູກໆຂອງລາວຕາຍແນວໃດ, ຄົນຮັບໃຊ້ຂອງລາວໄດ້ຖືກຂ້າແນວໃດ, ເມຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນສາມຄົນໄດ້ໂຈມຕີລາວແນວໃດ, ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດແມ່ນການພະນັນຂອງຊາຕານກັບພຣະເຈົ້າ. ພວກມັນເປັນການລໍ້ລວງຂອງຊາຕານທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໂຢບ. ໃນທີ່ສຸດ, ໂຢບກໍ່ສາມາດຢືນຢູ່ຂ້າງພຣະເຈົ້າຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຂອງລາວຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຊາຕານປະສົບກັບຄວາມອັບອາຍ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ລາວໄດ້ເປັນພະຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ດັງກ້ອງສຳລັບພຣະເຈົ້າ. ໂດຍພາຍນອກ ສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືເປັນຄວາມກົດດັນກັບຂ້ອຍໂດຍແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້ອຍ, ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນການຕໍ່ສູ້ໃນໂລກຝ່າຍວິນຍານ. ມັນແມ່ນກົນອຸບາຍຂອງຊາຕານ. ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງມັນທີ່ຈະຢຸດຂ້ອຍຈາກການປະຕິບັດຄວາມຈິງໂດຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຜູກພັນທາງອາລົມຂອງຂ້ອຍ, ເພື່ອວ່າຄົນຊົ່ວອາດຈະຄົງຢູ່ ແລະ ສືບຕໍ່ຂັດຂວາງ ແລະ ທໍາລາຍວຽກງານຂອງຄຣິດຕະຈັກ ແຕ່ພຣະເຈົ້າຍັງໃຊ້ເລື່ອງນີ້ເພື່ອທົດສອບຂ້ອຍ, ເພື່ອເບິ່ງວ່າຂ້ອຍຈະອ່ອນນ້ອມຕໍ່ຊາຕານເນື່ອງຈາກການບີບບັງຄັບຂອງເມຍ ແລະ ແມ່ເຖົ້າ ຫຼື ຂ້ອຍຈະສາມາດຍຶດຖືຄວາມຊອບທຳ, ປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ເຮັດຕາມຫຼັກການ. ຖ້າຂ້ອຍເລືອກທີ່ຈະຕອບສະໜອງເນື້ອໜັງຂອງຕົວເອງ ແລະ ຢືນຢູ່ຂ້າງຊາຕານ, ນັ້ນຈະບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍໄດ້ຕົກກົນອຸບາຍຂອງຊາຕານບໍ? ຖ້າຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນ, ຂ້ອຍຈະສູນເສຍປະຈັກພະຍານຕໍ່ໜ້າພະເຈົ້າ.

ເມື່ອຂ້ອຍຄິດເຖິງເລື່ອງທັງໝົດນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມທົບທວນຕົວເອງ: ຕະຫຼອດເວລານີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜະເຊີນກັບທາງເລືອກນີ້, ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງຮູ້ສຶກຕິດຢູ່ລະຫວ່າງກ້ອນຫີນ ແລະ ບ່ອນທີ່ແຂງ ແລະ ພົບວ່າມັນໜ້າເວດທະນາຫຼາຍບໍ? ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງວຽກງານຂອງຄຣິດຕະຈັກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ແຕ່ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງສືບຕໍ່ເຮັດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ ແລະ ພົບວ່າມັນຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ອ່ານບົດຄວາມນີ້ຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ: “ເນື່ອງຈາກວ່າມະນຸດເກີດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ສົກກະປົກ, ເຂົາໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກສັງຄົມຢ່າງແຮງ, ເຂົາໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຈະລິຍະທໍາສັກດີນາ ແລະ ເຂົາໄດ້ຖືກສັ່ງສອນຈາກ ‘ສະຖາບັນແຫ່ງການສຶກສາຊັ້ນສູງ’. ຄວາມຄິດແບບຫຼ້າຫຼັງ, ສິນທຳທີ່ເສື່ອມຊາມ, ມຸມມອງຊີວິດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ, ປັດຊະຍາຊີວິດທີ່ໜ້າລັງກຽດ, ການມີຊີວິດຢູ່ທີ່ໄຮ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປະເພນີທີ່ຕໍ່າຊ້າ ສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈຂອງມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ທັງໄດ້ທໍາລາຍ ແລະ ໂຈມຕີສາມັນສໍານຶກຂອງເຂົາຢ່າງຮຸນແຮງ. ຜົນຕາມມາກໍຄື ມະນຸດໄດ້ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງຍິ່ງຂຶ້ນ. ອຸປະນິໄສຂອງມະນຸດກໍເສື່ອມຊາມຂຶ້ນທຸກມື້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນທີ່ຍິນດີທີ່ຈະສະຫຼະທຸກສິ່ງເພື່ອພຣະອົງ, ບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວທີ່ຍິນດີຈະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ຫຼື ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີໃຜເລີຍທີ່ຍິນດີຈະສະແຫວງຫາການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຊາຕານ, ມະນຸດບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍນອກຈາກສະແຫວງຫາຄວາມສຸກສະບາຍ, ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງເສື່ອມຊາມກັບເນື້ອໜັງໃນດິນແດນແຫ່ງຂີ້ຕົມ(ພຣະທຳ, ເຫຼັ້ມທີ 1. ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ການບໍ່ປ່ຽນແປງອຸປະນິໄສຄືການເປັນປໍລະປັກຕໍ່ພຣະເຈົ້າ). ຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຂ້ອຍໄດ້ມາເຂົ້າໃຈວ່າ ຂ້ອຍເຮັດຕາມອາລົມຂອງຕົນ, ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາວະຂອງການກະບົດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ, ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຍ້ອນຂ້ອຍໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມໂດຍຊາຕານ. ຊາຕານ, ລາຊາແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ໃຊ້ການສັ່ງສອນທາງສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຢູ່ໂຮງຮຽນເພື່ອປູກຝັງປັດຊະຍາຂອງຊາຕານເຊັ່ນ “ມະນຸດທຸກຄົນເຮັດເພື່ອຕົນເອງ ແລະ ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ”, “ເລືອດຂຸ້ນກວ່ານໍ້າ” ແລະ “ມະນຸດບໍ່ແມ່ນສິ່ງບໍ່ມີຊີວິດ; ເຂົາຈະປາສະຈາກຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ແນວໃດ?” ລົງໃນຕົວຂ້ອຍເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຕໍ່ຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄິດວ່າການຮັກສາຄວາມສຳພັນ ແລະ ການອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຄົນແມ່ນວິທີທີ່ຜູ້ຄົນເປັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າການບໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະເປັນການໄຮ້ຫົວໃຈ ແລະ ໄຮ້ສັດທາ ແລະ ຂ້ອຍຈະຖືກຄົນອື່ນຕຳນິຍ້ອນເລື່ອງນີ້. ຂ້ອຍປະຕິບັດຕໍ່ປັດຊະຍາເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊາຕານວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ຖືວ່າພວກມັນເປັນການໃນການດຳລົງຊີວິດຕາມ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ດຳລົງຊີວິດຕາມປັດຊະຍາ ແລະ ກົດເກນເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊາຕານ, ຂ້ອຍກາຍເປັນຄົນບໍ່ມີຫຼັກການ ແລະ ສັບສົນລະຫວ່າງຖືກ ແລະ ຜິດ, ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ, ໜ້າລັງກຽດ, ເຈົ້າເລ່ ແລະ ຫຼອກລວງທີ່ສຸດ. ໃນເລື່ອງການໄລ່ຮານບິງອອກ, ຂ້ອຍຢ້ານວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າຂ້ອຍເນລະຄຸນ ແລະ ໄຮ້ຫົວໃຈ ແລະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຕ້ອງແຕກແຍກ; ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລະເລີຍຕໍ່ວຽກງານຂອງຄຣິດຕະຈັກ ແລະ ຊີວິດຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ. ຂ້ອຍເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ໜ້າກຽດຊັງແທ້ໆ. ການປະພຶດຕົວແບບນີ້, ຂ້ອຍຊ່າງເນລະຄຸນ ແລະ ໄຮ້ຫົວໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈິ່ງມືດມົນ ແລະ ຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍ ແລະ ເປັນຫຍັງຈິ່ງບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳ ກໍ່ຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນລ້ວນດຳລົງຊີວິດຂອງຕົນຕາມປັດຊະຍາ ແລະ ກົດເກນເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊາຕານ. ຜູ້ຄົນເປັນຫ່ວງພຽງແຕ່ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານອາລົມທາງດ້ານເນື້ອໜັງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເວົ້າເພື່ອບັນດາຜູ້ທີ່ພວກເຂົາໃກ້ຊິດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແມ່ນແຕ່ເມື່ອຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ກໍ່ອາດຊະຍາກຳ, ພວກເຂົາກໍ່ຄິດຫາວິທີປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຂົາ ແລະ ສັບສົນລະຫວ່າງຖືກ ແລະ ຜິດໂດຍພະຍາຍາມເວົ້າແທນພວກເຂົາ. ເມື່ອນັ້ນເອງຂ້ອຍຈິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າປັດຊະຍາ ແລະ ກົດເກນເຫຼົ່ານີ້ຂອງຊາຕານເບິ່ງຄືວ່າສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີສິນທຳ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ, ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກມັນແມ່ນຄວາມເຊື່ອຜິດໆທີ່ຊາຕານໃຊ້ເພື່ອຫຼອກລວງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເສື່ອມຊາມ. ພວກມັນເປັນສັດຕູກັບຄວາມຈິງ ແລະ ກັບພຣະເຈົ້າ. ເພື່ອພວກເຮົາດຳເນີນຊີວິດຕາມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາກໍ່ມີແຕ່ທໍລະຍົດ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ, ທຳຮ້າຍຄົນອື່ນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມທຳມະຊາດຂອງຜີປີສາດ. ໃນອະດີດ, ຂ້ອຍໄດ້ດຳລົງຊີວິດຕາມປັດຊະຍາ ແລະ ກົດເກນດັ່ງກ່າວ, ປົກປ້ອງຄົນຊົ່ວ ແລະ ມີສ່ວນໃນການເຮັດຜິດຂອງລາວ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືການລ່ວງລະເມີດໃນອະດີດຂອງຂ້ອຍເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບຂ້ອຍ ແລະ ຍັງໃຫ້ໂອກາດຂ້ອຍກັບໃຈ ເຊິ່ງຂ້ອຍຮູ້ສຶກຂອບໃຈພຣະເຈົ້າຫຼາຍໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍຈິ່ງອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງງຽບໆ ແລະ ກ່າວຄຳສາບານວ່າ: ພຣະເຈົ້າ, ຂ້ອຍບໍ່ປາຖະໜາທີ່ຈະເຮັດຕາມອາລົມຂອງຂ້ອຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ຂ້ອຍປາຖະໜາພຽງແຕ່ຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງຮັກ ແລະ ຊັງສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊັງຕາມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ຍຶດຖືຫຼັກການແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ຂັບໄລ່ຄົນຊົ່ວອອກຈາກຄຣິດຕະຈັກທັນທີ.

ມື້ຕໍ່ມາ, ໃນທີ່ປະຊຸມຜູ້ຮ່ວມງານ, ຂ້ອຍໄດ້ຍິນຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານວ່າຮານບິງຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໂຕເອງ ແລະ ສະແດງການກັບໃຈໃດໆເລີຍ ແລະ ລາວຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຍຸແຍ່, ຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງພັກພວກ. ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຍິນດັ່ງນີ້, ຂ້ອຍຍິ່ງໂທດໂຕເອງຫຼາຍຂຶ້ນອີກ. ຂ້ອຍກຽດຊັງໂຕເອງທີ່ເຮັດຕາມອາລົມຂອງຕົວເອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໄລ່ລາວອອກທັນເວລາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວຂັດຂວາງຊີວິດຄຣິດຕະຈັກ. ຕໍ່ມາ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ຂ້ອຍເລີ່ມໃຊ້ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງມີສະຕິເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ແຍກແຍະພຶດຕິກຳຊົ່ວແຕ່ລະອັນຂອງຮານບິງ ແລະ ຜ່ານການສົນທະນາ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ລາວຫຼອກລວງກໍ່ມີການແຍກແຍະ ແລະ ເລີ່ມປະຕິເສດລາວ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງ, ເມຍຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ມີການແຍກແຍະກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ ແລະ ແກ່ນແທ້ຂອງຮານບິງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງ ວ່າລາວໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງບໍ່ຍຸດຕິທຳອີກຕໍ່ໄປ. ຫຼັງຈາກທີ່ຮານບິງຖືກໄລ່ອອກຈາກຄຣິດຕະຈັກ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນຈາກຄົນຊົ່ວອີກຕໍ່ໄປ, ດັ່ງນັ້ນ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຈິ່ງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງປົກກະຕິອີກຄັ້ງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າສຳລັບຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງ! ເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນວ່າຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພະເຈົ້າ, ພຣະທຳ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພະອົງມີອໍານາດ, ທຸກສິ່ງຖືກຈັດການຕາມຫຼັກການແຫ່ງຄວາມຈິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອ, ຄົນຊົ່ວ ແລະ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພຣະຄຣິດບໍ່ສາມາດດຳລົງຕົນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ຂ້ອຍເອງຍັງໄດ້ປະສົບດ້ວຍຕົນເອງວ່າການດໍາລົງຊີວິດຕາມປັດຊະຍາ ແລະ ກົດເກນຂອງຊາຕານສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບປວດເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ນຳຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ພວກເຮົາ ຫຼື ຕໍ່ຜູ້ອື່ນ. ຜ່ານການດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາຈິ່ງສາມາດຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ສະຫງົບສຸກຢ່າງແທ້ຈິງ. ມື້ນີ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດໂດຍປັດຊະຍາ ແລະ ກົດເກນຂອງຊາຕານອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ທໍາລາຍຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານອາລົມຂອງຂ້ອຍ, ສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງບາງຢ່າງ ແລະ ສາມາດດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາໄດ້ເລັກນ້ອຍ; ທັງໝົດນີ້ຕ້ອງຂອບໃຈຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບທັງໝົດທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍການພິພາກສາ ແລະ ການຕິສອນໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ຂອບໃຈພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມອວດດີໄປກ່ອນການລົ້ມສະຫຼາຍ

ໂດຍ ຊິນເຈຍ, ຈີນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ, “ຄວາມອວດດີເປັນສາເຫດຂອງອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ. ຍິ່ງຜູ້ຄົນອວດດີສໍ່າໃດ,...

ຖືກປົດປ່ອຍຈາກຊື່ສຽງ ແລະ ໂຊກລາບ

ໂດຍ ສຽວໝິນ, ຈີນກ່ອນກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອ, ຂ້ອຍໄດ້ສະແຫວງຫາຊື່ສຽງ ແລະ ສະຖານະຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຂ້ອຍຈະອິດສາ ແລະ ບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບມັນຖ້າມີຄົນເອົາຊະນະຂ້ອຍ....

ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດ

ໂດຍ ເຫວີຍເຈີ້ງ, ຈີນສອງສາມປີກ່ອນ, ຂ້ອຍເປີດຮ້ານສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຫ່ງໜຶ່ງ. ຂ້ອຍຕ້ອງການເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ພຽງແຕ່ຫາເງິນໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ...

Leave a Reply