ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຊ່ວຍມະນຸດຊາດແນວໃດ ເມື່ອພຣະອົງມາເຖິງ?

25 ເດືອນທັນວາ 2021

ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອທຸກຄົນກໍເຫັນດີວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະອົງຈະມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ຜູ້ທຳນາຍຫຼາຍຄົນໄດ້ເວົ້າວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຈະມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ແລ້ວຜູ້ໃດທີ່ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ? ນິກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍເວົ້າສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ຜູ້ໃດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນທີ່ແທ້ຈິງ? ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນທີ່ແທ້ຈິງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ເນລະມິດສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສິ່ງທັງປວງ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວ ເຊິ່ງກໍຄື ພຣະຜູ້ສ້າງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ເນລະມິດສ້າງທຸກສິ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງໃນເນື້ອໜັງເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນທີ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເນລະມິດສ້າງສິ່ງທັງປວງ, ແລ້ວບຸກຄົນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້! ມີແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງໃນເນື້ອໜັງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ພາພວກເຮົາໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສວຍງາມ. ມີພຣະເຈົ້າປອມຫຼາຍອົງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລະບຸຊື່ພວກເຂົາທັງໝົດ, ແຕ່ມີພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນຜູ້ໃດເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນອົງນີ້ແທ້ໆ? ເມື່ອ 2.000 ປີກ່ອນ, ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ຈົ່ງສຳນຶກຜິດ ຍ້ອນອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນໃກ້ມາເຖິງແລ້ວ” (ມັດທາຍ 4:17). ແລ້ວພຣະອົງກໍຖືກຄຶງໄວ້ທີ່ໄມ້ກາງແຂນເພື່ອໄຖ່ຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ. ພຣະອົງໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ແລະ ເລີ່ມຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ, ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ອະທິຖານ, ສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຈົນເຖິງຕອນນີ້. ນີ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ, ຜູ້ທີ່ມາຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ. ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈົນເຖິງຈຸດນີ້, ຜູ້ໃດແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ? ພຣະເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງທີ່ມາເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນດ້ວຍຕົວເອງ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ, ໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ຄົນ, ແຕ່ຜູ້ຄົນຍັງເຮັດຜິດຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດກັບໃຈໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຄືການໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຊົາ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະກັບຄືນມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຢ່າງສົມບູນ. ຕອນນີ້, ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະ ຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ. ພຣະອົງໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຊໍາລະລ້າງມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຫັນກັບມາຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຖືກຮັບເອົາໂດຍພຣະອົງ ແລ້ວເຂົ້າສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສວຍງາມທີ່ພຣະອົງໄດ້ຈັດກຽມສຳລັບພວກເຮົາ ເຊິ່ງນັ້ນກໍຄື ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ຕອນນີ້, ມີຄົນທົ່ວເທິງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງ. ພວກເຂົາກຳລັງຖືກພິພາກສາ ແລະ ຖືກຊໍາລະລ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາກໍມີຄຳພະຍານທີ່ໜ້າຮັກ. ພວກເຂົາເປັນຜູ້ເອົາຊະນະທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໂດຍພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ເປັນຕາເສຍດາຍທີ່ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເປັນພະຍານໃນຕອນນີ້ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ.

ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມລອດພົ້ນ, ບາງຄົນກໍມີແນວຄິດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນນີ້ທີ່ວ່າ ພຣະເຈົ້າຈະລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ຮັບເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຂຶ້ນໄປ, ຫຼົບໜີຈາກໄພພິບັດ ແລະ ໄປສູ່ສະຫວັນ. ນີ້ແມ່ນແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເພີ້ຝັນຂອງມະນຸດ, ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນຈິງ. ມີອີກໜຶ່ງບັນຫາທີ່ສຳຄັນ. ທຸກຄົນຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ມີທຳມະຊາດຂອງຊາຕານ. ທຸກຄົນກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຜິດບາບ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົກກະປົກ ແລະ ຄວາມເສື່ອມຊາມ. ພວກເຮົາຈະສາມາດຖືກຮັບຂຶ້ນເມືອໄດ້ໂດຍກົງແທ້ໆບໍ? ພວກເຮົາສົມຄວນກັບອານາຈັກສະຫວັນບໍ? ຖ້າທຸກຄົນລໍຖ້າໃຫ້ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນລົງມາ ໂດຍຍຶດຕິດກັບແນວຄິດນີ້, ມັນຈະໄຮ້ປະໂຫຍດຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຂົາຈະຕົກລົງສູ່ໄພພິບັດ, ຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ກັດແຂ້ວຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຈະຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອພຣະອົງມາເຖິງ? ຢ່າງທຳອິດ, ພຣະອົງຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າພຽງແຕ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບ ເພື່ອວ່າຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ, ແຕ່ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະໄພນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງບໍ່ສາມາດຫ້າມທີ່ຈະບໍ່ເຮັດບາບຕໍ່. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫຼົບໜີຈາກໂສ້ຂອງຄວາມຜິດບາບ. ນີ້ຄືຂໍ້ແທ້ຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ພຣະເຈົ້າບໍລິສຸດ ແລະ ຊອບທຳ. ພຣະອົງປາກົດໃນສະຖານທີ່ໆບໍລິສຸດ ແລະ ເຊື່ອງຕົນເອງຈາກດິນແດນທີ່ສົກກະປົກ. ເມື່ອບໍ່ບໍລິສຸດ, ຜູ້ຄົນບໍ່ສາມາດຫຼຽວເບິ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຜິດບາບຈະສົມຄວນເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພຣະເຈົ້າບັງເກີດເປັນມະນຸດອີກຄັ້ງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ກຳລັງສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ກຳລັງປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີ ເພື່ອຊໍາລະລ້າງຜູ້ຄົນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບ, ຈາກຊາຕານ. ດັ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງໃນທ່າມກາງມະນຸດ, ພຣະອົງພຽງສໍາເລັດການໄຖ່ບາບຂອງມວນມະນຸດຊາດ ແລະ ກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ; ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມທັງໝົດຂອງເຂົາອອກຈາກມະນຸດ. ການຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນຢ່າງສົມບູນຈາກອິດທິພົນຂອງຊາຕານບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການໃຫ້ພຣະເຢຊູກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແທນຄວາມຜິດບາບ ແລະ ແບກຮັບຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນເພື່ອກຳຈັດອຸປະນິໄສເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານຂອງເຂົາໃຫ້ອອກຈາກມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ບັດນີ້ເມື່ອມະນຸດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາ, ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນສູ່ເນື້ອໜັງ ເພື່ອນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງການຂ້ຽນຕີ ແລະ ການພິພາກສາ. ພາລະກິດນີ້ໄດ້ນໍາພາມະນຸດໄປສູ່ອານາຈັກທີ່ສູງສົ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ. ທຸກຄົນທີ່ຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈິງທີ່ສູງສົ່ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ” (ຄັດຈາກບົດນໍາຂອງໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ).

ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນມາໃນເນື້ອໜັງ ດັ່ງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງທັງໝົດທີ່ຊໍາລະລ້າງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ, ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດນອກຈາກພຣະເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງ ທີ່ສາມາດສະແດງຄວາມຈິງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຍິ່ງໃຫຍ່ ຫຼື ມີຊື່ສຽງສໍ່າໃດກໍຕາມ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມາແຜ່ນດິນໂລກ ທີ່ເປັນພຣະຄຣິດ, ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຂອງພວກເຮົາ. “ພຣະຄຣິດ” ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ມັນໝາຍເຖິງ ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ. ສະນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາເພື່ອຊໍາລະລ້າງ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນແນວໃດ?

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ: “ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະຄຣິດໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຈິງເພື່ອສັ່ງສອນມະນຸດ, ເປີດໂປງແກ່ນແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ວິເຄາະຄໍາເວົ້າ ແລະ ການກະທຳຂອງມະນຸດ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງຫຼາຍປະການ, ເຊັ່ນ: ໜ້າທີ່ຂອງມະນຸດ, ວິທີມະນຸດຄວນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ວິທີມະນຸດຄວນຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ວິທີທີ່ມະນຸດຄວນສະແດງຄວາມປະພຶດຕົນແບບມະນຸດປົກກະຕິທົ່ວໄປ ພ້ອມດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແກ່ນແທ້ ແລະ ອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດໂດຍກົງ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພຣະທຳທີ່ເປີດໂປງວິທີມະນຸດທີ່ປະຕິເສດພຣະເຈົ້າໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມະນຸດເປັນຮູບຮ່າງປາກົດຂອງຊາຕານ ແລະ ເປັນກໍາລັງສັດຕູທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດຊັດເຈນດ້ວຍພຣະທໍາສອງສາມຂໍ້ເທົ່ານັ້ນ; ແຕ່ພຣະອົງເປີດໂປງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານມັນໃນໄລຍະຍາວ. ວິທີການເປີດໂປ່ງ, ຈັດການ ແລະ ລິຮານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດທົດແທນດ້ວຍຄໍາກ່າວທໍາມະດາ ແຕ່ທົດແທນດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ມະນຸດບໍ່ມີແທ້ໆ. ມີພຽງວິທີການແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າເປັນການພິພາກສາ; ຜ່ານການພິພາກສາແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສາມາດເອົາຊະນະມະນຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຍອມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນກໍຮັບເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະອົງ. ສິ່ງທີ່ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສານໍາມາ ກໍຄືຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດຕໍ່ໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກະບົດຂອງເຂົາເອງ. ພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມລຶກລັບທີ່ເຂົາບໍ່ອາດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກທາດແທ້ທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງເຂົາ ແລະ ຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຄົ້ນພົບຄວາມໜ້າລັງກຽດຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທັງໝົດ ເພາະວ່າທາດແທ້ຂອງພາລະກິດນີ້ຄືພາລະກິດແຫ່ງການເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສັດທາໃນພຣະອົງແທ້ໆ. ພາລະກິດນີ້ແມ່ນພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ” (ຄັດຈາກບົດ “ພຣະຄຣິດປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາດ້ວຍຄວາມຈິງ” ໃນໜັງສືພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ).

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍການສະແດງຄວາມຈິງເພື່ອເປີດໂປງທຳມະຊາດທີ່ຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເຫັນຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມຈິງໃນຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍຊາຕານ. ຫຼັງຈາກທີ່ບຸກຄົນໜຶ່ງຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້, ພວກເຂົາຈະສາມາດມີຄວາມເສຍໃຈທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ລັງກຽດ ແລະ ກຽດຊັງຕົນເອງ. ແລ້ວພວກເຂົາຈຶ່ງສາມາດເລີ່ມກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ປາຖະໜາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຈິງ. ເມື່ອພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຄວາມຈິງ, ພວກເຂົາກໍຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະອ່ອນນ້ອມຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຈິງ, ສະນັ້ນ ຊີວິດ-ອຸປະນິໄສຂອງພວກເຂົາຈຶ່ງເລີ່ມປ່ຽນແປງ. ໂດຍການປະສົບກັບການພິພາກສາແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຖືກຊໍາລະລ້າງຈາກອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍສາມາດເຂົ້າສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສວຍງາມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດກຽມສຳລັບມະນຸດ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຍອມຮັບການພິພາກສາ ແລະ ການຂ້ຽນຕີຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພວກເຮົາຕ້ອງກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ, ປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ກາຍມາເປັນຄົນທີ່ຍອມອ່ອນນ້ອມ ແລະ ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ. ມີພຽງສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນຄວາມລອດພົ້ນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ມີພຽງສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສົມຄວນແກ່ການເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ.

ຕອນນີ້, ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນແທ້ໆ. ມີພຽງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ມີພຽງພຣະຜູ້ສ້າງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ພາພວກເຮົາໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສວຍງາມນັ້ນ. ພຣະເຈົ້າອົງນີ້, ພຣະຜູ້ສ້າງອົງນີ້ກຳລັງເວົ້າ ແລະ ກຳລັງປະຕິບັດພາລະກິດເພື່ອຊີ້ນໍາ ແລະ ຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນຕະຫຼອດເວລານີ້, ຈົນເຖິງມື້ນີ້. ພຣະຄຳພີທັງໝົດຄືຄຳພະຍານໃຫ້ແກ່ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ມັນໃຫ້ຄຳພະຍານວ່າສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ສິ່ງທັງປວງ ແມ່ນຖືກເນລະມິດສ້າງໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ. ມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວນີ້ ທີ່ມາຢູ່ທ່າມກາງພວກເຮົາ ທີ່ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພ້ົນ. ມີພຽງແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນອົງນີ້ຕ້ອງເປັນພຣະເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງ ແລະ ຕ້ອງສະແດງຄວາມຈິງ. ນີ້ແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວ. ຄົນໃດກໍຕາມທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມຈິງ ແມ່ນເປັນວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍທີ່ກຳລັງຫຼອກລວງຜູ້ຄົນ. ມີພຣະເຈົ້າປອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຖືກປະຈົບປະແຈງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນພຣະເຈົ້າໂດຍຈັກກະພັດ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕາຍໄປ. ສິ່ງນີ້ສົມເຫດສົມຜົນແທ້ໆບໍ? ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພຽງແຕ່ມະນຸດທີ່ເສື່ອມຊາມ ຜູ້ທີ່ຈະໄປນະຮົກເມື່ອພວກເຂົາຕາຍ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈະສາມາດຊ່ວຍຜູ້ໃດໃຫ້ລອດພົ້ນໄດ້? ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍແມ່ນແຕ່ຕົນເອງໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ພຣະເຈົ້າລົງໂທດພວກເຂົາສຳລັບຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈະສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນບໍ? ຈັກກະພັດທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕາຍໄປຕັ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາທຸກຄົນຢູ່ໃນນະຮົກໃນຕອນນີ້. ພຣະເຈົ້າປອມທີ່ພວກເຂົາກຳນົດບໍ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນແທ້ໆ. ບໍ່ວ່າຫຍັງກໍຕາມ, ຢ່າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າປອມ. ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຈະພາເຈົ້າໄປສູ່ຫາຍະນະຢ່າງແນ່ນອນ. ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນຕ້ອງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ, ພຣະອົງຕ້ອງສະແດງຄວາມຈິງ. ສິ່ງນີ້ສາມາດມາຈາກພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນທີ່ບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມຈິງ ແມ່ນເປັນພຣະເຈົ້າປອມ ແລະ ກຳລັງນໍາພາຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼົງທາງ. ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງ ແຕ່ອ້າງວ່າເປັນພຣະເຈົ້າ ແມ່ນເປັນພຣະຄຣິດປອມ ແລະ ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍ. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍມະນຸດຊາດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ຊາຕານ ແລະ ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍທັງປວງທຳທ່າເປັນພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ກ້າອ້າງວ່າເປັນພຣະຜູ້ສ້າງສິ່ງທັງປວງ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພວກເຂົາບໍ່ກ້າອ້າງວ່າພວກເຂົາເນລະມິດສ້າງມະນຸດ. ພວກເຂົາຍັງບໍ່ກ້າອ້າງວ່າພວກເຂົາປົກຄອງເໜືອໂຊກຊະຕາຂອງມະນຸດ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສະແດງໝາຍສຳຄັນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນບາງຢ່າງຢູ່ບ່ອນນີ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ເພື່ອນໍາພາໃຫ້ຜູ້ຄົນຫຼົງທາງ, ເພື່ອຮັບເອົາຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຂົາ. ພຣະເຈົ້າປອມ ແລະ ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນມານຮ້າຍ, ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ນໍາພາຢ່າງຜິດໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເສື່ອມຊາມ. ພວກເຂົາເປັນສັດຕູຂອງພຣະຜູ້ສ້າງ ເຊິ່ງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວ ແລະ ກຳລັງພະຍາຍາມຍາດເອົາມະນຸດຊາດໄປຈາກພຣະອົງ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ມານຮ້າຍ ແລະ ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສັດຕູທີ່ຂົ່ມຂືນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາເປັນທີ່ລັງກຽດ ແລະ ຖືກສາບແຊ່ງຈາກພຣະອົງ. ທຸກຄົນທີ່ຢຳເກງ ແລະ ນະມັດສະການມານຮ້າຍ ແລະ ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກສາບແຊ່ງ ແລະ ຖືກທຳລາຍໂດຍພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ: “ຕາບໃດທີ່ໂລກເກົ່າຍັງຢູ່, ເຮົາຈະໂຍນຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາລົງໃສ່ເຊື້ອຊາດຕ່າງໆ, ປະກາດພຣະບັນຍັດການປົກຄອງຂອງເຮົາໄປທົ່ວຈັກກະວານຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕິດຕາມການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດພຣະບັນຍັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ: ເມື່ອເວລາເຮົາຫັນໜ້າໄປສູ່ຈັກກະວານເພື່ອກ່າວ, ມະນຸດທຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຮົາ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະເຫັນຜົນງານທັງໝົດທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ຜູ້ໃດທີ່ເດີນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາດ້ວຍການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເອົາດວງດາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະຫວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດວງດາວເຫຼົ່ານັ້ນເປັນດວງດາວ ໃໝ່ ແລະ ຈົ່ງຂອບໃຈເຮົາທີ່ດວງອາທິດ ແລະ ດວງຈັນຈະໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່. ທ້ອງຟ້າຈະບໍ່ຄືເກົ່າອີກຕໍ່ໄປ, ຊັບພະສິ່ງທີ່ມະຫາສານຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ທັງໝົດຈະສົມບູນດ້ວຍພຣະທໍາຂອງເຮົາ. ຫຼາຍປະເທດຊາດທີ່ຢູ່ໃນຈັກກະວານຈະຖືກແບ່ງປັນໃໝ່ ແລະ ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍອານາຈັກຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຕ່າງໆໃນແຜ່ນດິນໂລກຫາຍໄປຕະຫຼອດການ ແລະ ຈະກາຍເປັນອານາຈັກທີ່ບູຊາເຮົາ, ເຊື້ອຊາດທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ. ໃນບັນດາມະນຸດໃນຈັກກະວານ, ທຸກຄົນທີ່ເປັນຄົນຂອງຜີສາດຮ້າຍຈະຖືກກໍາຈັດ; ທຸກຄົນທີ່ບູຊາຊາຕານຈະຖືກວາງລົງໄປໃນເຕົາໄຟຂອງເຮົາ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນສາຍນໍ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຖືກປ່ຽນເປັນເຖົ່າທານ. ເມື່ອເຮົາລົງໂທດຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢ່າງໜັກ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກຝ່າຍສາສະໜາ ໃນຫຼາກຫຼາຍຂອບເຂດຈະກັບຄືນມາຫາອານາຈັກຂອງເຮົາ, ຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍພາລະກິດຂອງເຮົາ, ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດໃນເທິງກ້ອນເມກສີຂາວ. ທຸກຄົນຈະຖືກແຍກອອກຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຂ້ຽນຕີທີ່ເໝາະສົມກັບການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາຈະຖືກດັບສະຫຼາຍໄປ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີການກະທໍາໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮົາ, ພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງບຸດເຮົາ ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ບັນດາຜູ້ຄົນ ແລະ ເຊື້ອຊາດທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອປະກາດຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາໃຫ້ມະນຸດທັງປວງໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງ” (ຄັດຈາກ “ບົດທີ 26” ຂອງພາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຈັກກະວານທັງປວງໃນໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ).

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະໄພ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະພາພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ເມື່ອພຣະອົງກັບຄືນມາບໍ?

ໄພພິບັດພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອທຸກຄົນກຳລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເຖິງການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ,...

ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງມາບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ບໍ່ແມ່ນໃນຮູບຮ່າງພຣະວິນຍານ?

ຍ້ອນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ເຊິ່ງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ ໄດ້ກ່າວຄວາມຈິງສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ,...

Leave a Reply